L1 - #1 1 , . ", , 2009-2010 . () " - "-...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ #1 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (КСТ) за специалност “ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” образователно - квалификационна степен “бакалавър” - ФТК код BCCT37 , кредити: 5 обучаваща катедра - “Компютърни системи”, ФКСУ Водещи преподаватели: доц. д р инж. Асен Тодоров , КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 2 доц. д - р инж. Асен Тодоров , катедра “Компютърни системи”; за контакти: каб.1407, тел. 965 2164; atodorof@tu-sofia.bg Асистенти по дисциплината: гл. ас. Павлина Бикова; тел. 965 3105; visokov@tu-sofia.bg ст. ас. Камелия Кънева; тел. 965 2164; kkaneva@tu-sofia.bg инж. Мая Стоименова; тел. 965 2164;
Background image of page 2
Хорариум: Лекции 45 часа (1 лекция х 3 часа седмично); Лаб.упражнения 15 часа ( 2 ч. през седмица). Провеждане на: Лекции сряда 13:45 ч. зала 1151 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 3 Лекции сряда 13:45 ч. зала 1151; Лабораторни упражнения лаб.1217. Форма на контрол : Изпит - на базата на тест; Лабораторни упражнения протоколи и защита.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА : Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Телекомуникации” на ФТК, образователно - квалификационна степен “Бакалавър”; ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА : Изучаване от студентите и прилагане на подходите, методите и техническите средства за проектиране, анализ и приложение на компютърни системи в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази област. ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО: познаване на апаратната част на комютърните системи КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 4
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 24

L1 - #1 1 , . ", , 2009-2010 . () " - "-...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online