{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L3 - #3 1 2009-2010 Uo"1"0 ON/OFF ON/OFF Ui OFF/ON OFF/ON 2...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 3 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Логически нива (двоично кодиране , положителна логика ) Uo високо ниво “1“ ниско ниво “0“ ON/OFF ON/OFF КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. Ui OFF/ON OFF/ON 2
Background image of page 2
Елементи с изходно стъпало, ОК (О D) TTL елемент (N серия) R 1 R 2 R 4 T m T 1 D X 1 X 2 T 2 V CC КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. Изходни стъпала с отворен колектор (TTL схеми) ; с отворен дрейн (MOS/CMOS схеми) . 3 Y=X 1 X 2 ….X n . X n T 3 R 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TTL елемент реализация на “жично” ИЛИ X 1 X 2 X 1 . X 2 = = X 1 X 2 X 1 X X 1 . X 2 = = X 1 X 2 R R КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. Y= X 1 X 2 X 3 X 4 X 1 X 2 X 3 X 4 4 2 R
Background image of page 4
Високоимпедансно състояние (High Impedance) (ВИС, H.I., 3-state, Z-state) X 1 X 2 ЛС Товар X n КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. X Z (OE) OFF OFF OFF OFF 5 R
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Типове изводи. Входове, изходи Входове упр. по ток / по напрежение Изходи – “0”, “1”, Z (H.I.) Д вупосочни. DIR КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. Мултиплексирани за адреси и данни в МПС 6 А DDRESS DATA 0/1 MUX
Background image of page 6