{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L4 - #4 1 2009-2010 NVM Read-Only Memories(ROM(MROM(PROM...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 4 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Постоянни памети ( с неразрушимо четене – NVM) Read-Only Memories (ROM) Общи характеристики: само за четене (MROM) или за четене и запис (PROM, EPROM, EEPROM, Flash); енергонезависими; КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. с произволен достъп : същата организация като RAM (pin to pin compatible); еднакво време за достъп до всеки ЗЕ; програмирането по специален начин при производството им или от потребителя . 2
Background image of page 2