L4 - #4 1 , . ", , 2009-2010 . ( NVM) Read-Only...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 4 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Постоянни памети ( с неразрушимо четене – NVM) Read-Only Memories (ROM) Общи характеристики: само за четене (MROM) или за четене и запис (PROM, EPROM, EEPROM, Flash); енергонезависими КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. енергонезависими; с произволен достъп : същата организация като RAM (pin to pin compatible); еднакво време за достъп до всеки ЗЕ; програмирането по специален начин при производството им или от потребителя . 2
Background image of page 2
Постоянни памети Read-Only Memories (ROM) Съвместимост при включване на RAM/ROM ADDR bus DATA bus КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 3 SRAM CS CS R/W ROM
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Постоянни памети Read-Only Memories (ROM) Приложение: - за съхранение на старт - програми в PC (BIOS, монитори и др.); а реализация на големи таблици от данни (ТИ, т.нар КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. - за реализация на големи таблици от данни (ТИ, т.нар. look-up tables); - за реализация на логически функции ( OR, NOR, AND, NAND) – ПЛМ (програмируеми логически матрици). 4
Background image of page 4
o програмирани ROM – MPROM (Mask Programmable ROM) Програмиране - еднократно в процеса на производство на схемата в завода (т.нар. semi-custom ИС ). Начини за програмиране: - чрез отделна маска при метализацията (ниска цена, относително голяма площ); - “channel-implant” – всеки транзистор се определя дали ще КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. бъде с индуциран или с вграден канал; - чрез задаване дебелината на окисния слой под гейта. преимущество възможно най - ниска цена; основен недостатък при грешка в маската за програмиране се отстранява цялата произведена серия. Реализация
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 30

L4 - #4 1 , . ", , 2009-2010 . ( NVM) Read-Only...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online