{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L6 - #6 1 2009-2010(EMK ROM(PROM RAM CPU 2...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 6 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Едночипов микрокомпютър (EMK) Обща блокова схема ROM (PROM) Програм - на памет RAM Опера - тивна памет Блок регистри УУ (управляващо устройство) АЛУ (аритметично - логическо устройство ТГ Захр . КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. CPU (Централно процесорно устройство, ядро) устройство) Допълнителни модули (напр.таймери , обраб.на прекъсвания и др.) Интерфейсен блок ( паралелен, серийни) Магистрала за данни Адресна магистрала Управляваща магистрала 2
Background image of page 2
Едночипов микрокомпютър (EMK) Основни възли: - централен процесор ЦП ( CPU) : АЛУ, регистри, УУ; - блок памет: програмна (Memory) – PROM (E 2 PROM, FLASH) - за разполагане на приложни програми, RAM – за разполагане на данни/адреси при изпълнение на програмата; - магистрала ( Bus) : адресна, за данни, управляваща; - интерфейсен блок: адаптери за връзка по сериен и паралелен интерфейси, АЦП (аналогови входове) КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. паралелен интерфейси, АЦП (аналогови входове); - допълнителни устройства: таймери, модеми и др. Характеристики и параметри : дължина на данните (8,16,32 -bit), вид и обем на разполагаемата памет ( RAM, ROM/EPROM, E 2 PROM/FLASH), консумирана мощност, поддържани комуникационни интерфейси (серийни, паралелен), брой налични входове, изходи, вх/изх., брой аналогови входове, разрядност на АЦП, видове корпуси и др. Приложение : за управление в различни embedded системи (задвижвания, карт - четци, управление на LCD дисплеи, автоелектроника и много други) . 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Едночипов микрокомпютър (EMK) Основни типове ЕМК: 68HC11: наричан още 6811 / HC11 / - фамилия 8- битови CISC микроконтролери, първоначално произвеждани от Motorola, сега - от Freescale Semiconductors . Разновидност на
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

L6 - #6 1 2009-2010(EMK ROM(PROM RAM CPU 2...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online