{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema 29 Slides 1_6 - 29 29 OHP 1 1 2 2 VLSI 3 29 OHP 2 1 RC...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 29. Примери за приложение на свръхстробиране, децимация и интерполация в цифровите комуникационни системи с ИКМ и в цифровите аудио-системи Обяснението на повечето приложения на многоскоростната обработка изисква познаване на принципите на действие и реализа- цията на различни комуникационни и аудио-устройства. Тук ще бъдат дадени само прости илюстрации, съпроводени с кратко описа- ние на комуникационните устройства. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕЦИМАЦИЯТА В ЦИФРОВИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ С ИМПУЛСНО-КОДОВА МОДУЛАЦИЯ (ИКМ) Описание на класическо входно устройство Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 29, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Недостатъци : 1. Изисква се високо-селективен филтър на входа с ред не по- нисък от пети. Понеже е аналогов, това означава поне 2 операционни усилвателя, консумиращи значителна енергия. 2. Изисква се прецизна настройка, невъзможна при използува- ните методи за VLSI реализация. 3. Високо-селективният аналогов филтър ще внася големи фазови изкривявания Входно устройство със свръхстробиране и децимация Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 29, OHP 2
Background image of page 2
Предимства : 1. Първият НЧ филтър има много облекчени спецификации и
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Tema 29 Slides 1_6 - 29 29 OHP 1 1 2 2 VLSI 3 29 OHP 2 1 RC...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online