Tema 30 Slides 1_10 - 30 MASH 29 v t e(n(a/2/2 1 v 2/12...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 30. Преобразуватели със свръхстробиране – сигма- делта аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразуватели. Свръхстробиране с и без формиране на спектъра на шума. Едно- стъпални, многостъпални и MASH архитектури. Еднобитови АЦП . СВРЪХСТРОБИРАНЕ БЕЗ ФОРМИРАНЕ НА СПЕКТЪРА НА ШУМА В тема 29 беше показано, как използването на свръхстробиране води до значително опростяване на схемите на филтрите, съпровож- дащи АЦП и ЦАП, и до облекчаване на реализациите. Всъщност, то t v t v (a) (b) Дискретизиран сигнал Аналогов сигнал Аналогов сигнал Дискретизиран сигнал Но тази мощност също е Δ 2 /12, откъдето за височината на спектралната води и до значително намаляване на шумовете от квантуване, както се вижда от съседната фигура, тъй като дискретизираният сигнал следва доста по точно промените на аналоговия. Ако амплитудите на аналоговия сигнал заемат всич- ки стойности с равни вероятнос- ти,шумът от квантуване e ( n ) ще има равномерна плътност на раз- пределение на амплитудите от -Δ/2 до Δ/2 с височина 1/ Δ и с мощност Δ 2 /12, където Δ е стъп- ката на квантуване. Спектърът на този шум, кой- то по същество е бял шум, ще е равномерен за всички честоти от - f s /2 до f s /2, както е показано на фигурата, и мощността му ще бъде Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 30, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
плътност k x получаваме Ако дискретизацията се извършва с честота f s =2 f max , цялата мощност на този шум остава смесена с полезния сигнал. Ако се използва свръхстробиране, т.е. дискретизацията се извърш- ва с честота f s =OSR(2 f max ), последвано от децимация (от филтрация с НЧ филтър с гранична честота f max и децимация с коефициент OSR), мощността на шума се разполага отново в диапазона (- f s /2 , f s /2), но НЧ филтърът елиминира всички компоненти извън диапазона (-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 10

Tema 30 Slides 1_10 - 30 MASH 29 v t e(n(a/2/2 1 v 2/12...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online