Tema 31 Slides 1_4 - 31 ^(n y ^ y H z = bi z i = hi z i i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 31. Принципи на адаптивната цифрова обработка – блокова схема на адаптивна система. Оценка на резултата от адаптацията – видове функции на грешката. Понятия за криви на обучението Блокова схема на адаптивна система ) ( n y ˆ y ˆ var h b z h z b z H i i N i i i N i i i = = = = - = - - = - 1 0 1 0 ) ( т.е. ) ( n h h i i = ; ); ( ); ( 1 ) ( 1 0 n a a var a n b b var b z a z b z H k k k i i i K k k k M i i i = = = = + = = - = - Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 31, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 31, OHP 1
Background image of page 2
Сигнал за оценка на грешката ) ( - ) ( ) ( n y ˆ n y n e = Обучаващ (трениращ, еталонен) сигнал y ( n ) – от къде се взема и защо не се използува направо той? Непрекъснато се изчисляват: а ) целевата функция (критерия за адаптация), която е функция на e ( n ); б) новите стойности на филтровите коефициенти h i или a k и b i Целевата функция J = f ( e ) е обект на непрекъсната минимиза- ция и за това е добре да има ясен и лесен за намиране минимум. Възможни са следните целеви функции: 1. ) ( ) ( n e n J = , но тя няма минимум. 2. ) ( ) ( n e n J = , но тя има еднаква стръмност и за малки и за големи грешки. 3.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Tema 31 Slides 1_4 - 31 ^(n y ^ y H z = bi z i = hi z i i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online