Tema 33 Slides 1_6 - 33 ^ y x ^ y 1 a f a f = f = const t f t f = t f = const 33 OHP 1 33 OHP 1(Intersymbol interference ISI ISI BER A ^(n y 1 2"2"

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 33. Приложение на адаптивните системи за инверсно моделиране на системи, за потискане на смущаващи сигнали и за подобряване на отношението сигнал/шум Инверсно моделиране на неизвестна система y ˆ След адаптацията на адаптивния филтър предавателната функция между входа x и изхода y ˆ ще е инверсна на тази на неизвестната система. Приложение за адаптивна корекция на канали за предаване на данни 1. Използване на коректор с фиксирани параметри От курса по КВ е известно, че ако АЧХ (затихването) и групово- то време на закъснение на комуникационния канал не са еднакви за всички честоти, те могат да се изравнят чрез коректори, каскадно свързани към канала. const ) ( ) ( ) ( const ) ( а ) ( ) ( = = + = = + Σ Σ f t f t f t f f a f a гр коректор гр канал гр коректор канал Ако телефонният канал, по който ще се предават данни, не е известен предварително (на него се попада случайно чрез телефонно номеронабиране) или пък си променя непрекъснато параметрите (в случай на мобилна връзка и движещ се абонат), такава проста корек- ция не е възможна. Не е възможно даже да се измерят предварително характеристиките на такъв канал. Тогава за качеството на канала (неравномерността на неговите АЧХ и ФЧХ) се съди по изкривявани- ята на формата на сигналите, пристигнали на изхода. Тези изкривява- Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 33, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 33, OHP 1
Background image of page 2
ния се описват чрез т. нар. междусимволна интерференция ( Inter- symbol interference – ISI ), при която, в резултат на преходните процеси и изкривяванията на импулсите, всеки импулс създава смущения за съседните импулси. Неизвестният канал се моделира инверсно с адаптивна система
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 12

Tema 33 Slides 1_6 - 33 ^ y x ^ y 1 a f a f = f = const t f t f = t f = const 33 OHP 1 33 OHP 1(Intersymbol interference ISI ISI BER A ^(n y 1 2"2"

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online