{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema 33 Slides 1_6 - 33 ^ y x ^ y 1 a f a f = f = const t f...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 33. Приложение на адаптивните системи за инверсно моделиране на системи, за потискане на смущаващи сигнали и за подобряване на отношението сигнал/шум Инверсно моделиране на неизвестна система y ˆ След адаптацията на адаптивния филтър предавателната функция между входа x и изхода y ˆ ще е инверсна на тази на неизвестната система. Приложение за адаптивна корекция на канали за предаване на данни 1. Използване на коректор с фиксирани параметри От курса по КВ е известно, че ако АЧХ (затихването) и групово- то време на закъснение на комуникационния канал не са еднакви за всички честоти, те могат да се изравнят чрез коректори, каскадно свързани към канала. const ) ( ) ( ) ( const ) ( а ) ( ) ( = = + = = + Σ Σ f t f t f t f f a f a гр коректор гр канал гр коректор канал Ако телефонният канал, по който ще се предават данни, не е известен предварително (на него се попада случайно чрез телефонно номеронабиране) или пък си променя непрекъснато параметрите (в случай на мобилна връзка и движещ се абонат), такава проста корек- ция не е възможна. Не е възможно даже да се измерят предварително характеристиките на такъв канал. Тогава за качеството на канала (неравномерността на неговите АЧХ и ФЧХ) се съди по изкривявани- ята на формата на сигналите, пристигнали на изхода. Тези изкривява- Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 33 , OHP 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Проф. Георги Стоянов, ЦОС - лекции, Тема 33 , OHP 1
Image of page 2
ния се описват чрез т. нар. междусимволна интерференция ( Inter- symbol interference – ISI ), при която, в резултат на преходните процеси и изкривяванията на импулсите, всеки импулс създава смущения за съседните импулси.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern