Tema 34 Slides 1_6 - 34. : - , - , . , H ( z ) = hi z ; i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 34. Видове адаптивни алгоритми при реализация на нерекурсивни адаптивни структури : алгоритъм с най - малките квадрати , алгоритъм с най - малките средни квадрати , знаков алгоритъм Нормални уравнения Нека обект на адаптация да е нерекурсивен цифров филтър . За разлика от филтър с фиксирани параметри , чиито коефициенти на умножение са постоянни числа = = = = 1 0 1 0 ) ( ) ( ; ) ( N i i N i i i i n x h n y z h z H ; коефициентите на адаптивния филтър се менят във времето = = = = 1 0 1 0 ) ( ) ( ) ( ˆ ; ) ( ) ( ); ( N i i N i i i AF i i i n x n h n y z n h z H n h h . N - те коефициента h i ( n ) в момент n могат да се представят като вектор на коефициентите Н ( n ), а N - те последни стойности на входния сигнал x ( n ) – като вектор Х ( n ): () () . ) 1 ( ) 1 ( ) ( ; ) ( ) ( ) ( 1 1 0 + = = N n x n x n x n n h n h n h n N M M X H Тогава разликовото уравнение може да се запише така ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ˆ n n n n n y H X X H t t = = и грешката от адаптация ще бъде ) ( ) ( ) ( ) ( ˆ ) ( ) ( n n n y n y n y n X H t = = ε . За целева функция можем да изберем претеглената сума от квадратите на тази грешка , )] ( ) ( ) ( [ ) ( 1 2 = = n p p n p n p y W n X H J t където Х ( р ) е вектора на N - те последни стойности на входния сигнал към момента р , а W е тегловен коефициент , имащ стойност близка до единица Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 34, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 34, OHP 1
Background image of page 2
1 0 << W . Тогава задачата на адаптацията се свежда до намиране на вектор на коефициентите Н ( n ), който минимизира J ( n ). До решение се стига като се намерят производните на J ( n ), спрямо коефициентите h i ( n ) от H ( n ) и се приравнят на нула . 0 ) ( )] ( ) ( ) ( [ 1 = = n p p n p p n p y W X X H t Компактният запис на това уравнение е ), ( ) ( ) ( n n n yx 1 N r R H = където = = n p p n p p W n
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 12

Tema 34 Slides 1_6 - 34. : - , - , . , H ( z ) = hi z ; i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online