Tema 35 Slides 1_4 - Адаптивни филтри...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Адаптивни филтри могат да се реализират по всяка нерекурсив- на или рекурсивна структура. Все пак най-лесно това се получава по . Функцията на грешката при директната КИХ-реализация с градиен- тен алгоритъм ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( n n n y n n n y n е +- + = +- + = + има за градиент точно входния сигнал ( n +1) и това много облекчава реализацията. Уравнението, по което се изчисляват новите стойности на коефициентите на предавателната функция, е: ). 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( + + δ + = + n e n n n Това уравнение всъщност означава:                   + +       =       грешката на Функция функция Входна адаптация на Стъпка ите коефициент на стойности Стари ите коефициент на стойности Нови . . Следователно, ако искаме да изчислим новата стойност на кой да е коефициент на умножение...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Tema 35 Slides 1_4 - Адаптивни филтри...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online