Tema 36 Slides 1_5 - Тема 36. Условия за...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Тема 36. Условия за стабилност на адаптивната система с градиентен алгоритъм . Оценка на постоянната грешка . Обучаваща крива . Фактор на " забравяне " Условия за стабилност За апостериорната грешка в Тема 34 записахме ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( + + − + = + + − + = + ε n n n y n n n y n X H H X t t За априорната грешка- съответно ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( n n n y n n n y n е H X X H t t + − + = + − + = + , от където следва , че ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( n n n е n y H X t + + + = + За градиентния алгоритъм за адаптация получихме . n e n n n ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( + + δ + = + X H H Като заместим тези y ( n +1) и H( n +1) в израза за ε ( n +1), получава- ме )] 1 ( ) 1 (- )[1 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (- ) 1 ( )] 1 ( ) 1 ( ) ( )[ 1 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (- ) 1 ( ) 1 ( + + δ + = = + + + δ + = = + + δ + + − + + + = = + + + = + ε n n n е n e n n n е n e n n n n n n е n n n y n X X X X X H X H X H X t t t t t т . е . )] 1 ( ) 1 (- )[1 1 ( ) 1 ( + + δ + = + ε n n n е n X X t Този израз свързва апостериорната с априорната грешки и улеснява анализите на устойчивата работа на схемата . Наистина , ако адаптивната система е стабилна и адаптацията върви в правилна посока , апостериорната грешка би следвало да бъде по- малка от априорната ( налице е повече информация ), т . е . 1 )] 1 ( ) 1 (- [1 < + + δ n n X X t От тук за стъпката на адаптация се получава изискването 2 2 x N σ < δ < , където N е редът на филтъра , а 2 x σ е дисперсията ( мощността ) на входния сигнал . Така полученото изискване за стойността на стъпката на адаптация , осигуряваща стабилна работа и сходимост на системата , е Проф . Георги Стоянов , ЦОС- лекции , Тема 36, OHP 1 Проф . Георги Стоянов , ЦОС- лекции , Тема 36, OHP 1 много...
View Full Document

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 10

Tema 36 Slides 1_5 - Тема 36. Условия за...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online