Tema 19 Slides 1_4 - 19. , N = 9 (polyphase decomposition)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
19. Полифазни разложения на нерекурсивни предавателни функции , полифазни реализации получаване на блокови и принципни схеми ПОЛИФАЗНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА НЕРЕКУРСИВНИ ФИЛТРИ Нека да е дадена една нерекурсивна ПФ с дължина N = 9 Тя може да се запише като сума от две групи събираеми Ако въведем означенията стигаме до следния компактен запис Това разложение е известно като полифазна декомпозиция (polyphase decomposition) Възможни са и други разложения , напр . където Или пък ) ( z ) ( z ) ( z ) ( ) ( 4 3 3 - 4 2 2 - 4 1 1 - 4 0 z E z E z E z E z H + + + = В най - общ вид това разложение може да се
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 8

Tema 19 Slides 1_4 - 19. , N = 9 (polyphase decomposition)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online