{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema 21 Slides 1_4 - 21 D fs=1/T=const x(nT)=x(n y(nT)=y(n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 21. Принципи на многоскоростната обработка. Дефиниции на децимация и интерполация. Децимация с целочислен коефициент D – описание във времева област МНОГОСКОРОСТНА ОБРАБОТКА – ОСНОВНА ИДЕЯ, ТЕРМИНИ СИСТЕМА ЗА ЦОС С ПОСТОЯННА СКОРОСТ f s =1/T=const x(nT)=x(n) или y(nT)=y(n) МНОГОСКОРОСТНА СИСТЕМА ЗА ЦОС var f s = x ( nT ) =x ( n ) или y ( mT ) =y ( m ), m=kn Многоскоростна система за ЦОС (multirate system for DSP) ОСНОВНИ ТЕРМИНИ Преобразуване (промяна) на честотата на дискретизация (на тактовата честота) – sampling rate conversion Децимация – намаляване на тактовата честота D (или М) пъти Decimation, Down-sampling
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Tema 21 Slides 1_4 - 21 D fs=1/T=const x(nT)=x(n y(nT)=y(n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online