Tema 22 Slides 1_3 - 22. D 21 , D - . , fsw, fc = fsw/2 =...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 22. Децимация с целочислен коефициент D описание в честотна област От тема 21 следва , че децимацията просто е ново стробиране на цифровия сигнал с D пъти по - ниска честота на дискретизация . Но от теорията за дискретизацията знаем , че преди да стробираме даден сигнал с честота на дискретизация f sw , ние трябва първо да филтри - раме този сигнал с един НЧФ с гранична честота f c = f sw /2 = f sv /2D , за да избегнем поява на наслагване на спектрални компоненти с честоти , по - високи от 0.5 f sw , ако има такива в спектъра на сигнала v ( n ). Така стигаме до следната конфигурация От тази фигура се вижда , че след НЧФ известна част от сигнала x ( n ) ще се изгуби , затова децимацията е оправдана само ако тази изгубена част е пренебрежимо малка . Такава дилема съществува и при дискретизацията
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 6

Tema 22 Slides 1_3 - 22. D 21 , D - . , fsw, fc = fsw/2 =...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online