Tema 23 Slides 1_4 - Тема 23. Децимация с

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Тема 23. Децимация с използуване на нерекурсивни цифрови филтри – схеми , особености , реализации с линейна ФЧХ Дециматорът , наричан често компресор на тактовата честота ( sampling rate compressor ), е много просто устройство – ключ , който се включва на всеки D интервала на дискретизация T x . Това , което рязко оскъпява реализацията на децимация , е нискочестотния филтър . Често той трябва да има много висока селективност , което означава : • много висок ред на предавателната функция ; • висока изчислителна сложност ; • голямо време на закъснение ; • висока цена . Елиминирането на тези неудобства прави проектирането на децимиращия филтър основна и критично важна процедура . Като децимиращи филтри могат да се използуват : • нерекурсивни филтри ; • нерекурсивни филтри с линейна ФЧХ ; • полифазни нерекурсивни филтри ; • рекурсивни филтри ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 8

Tema 23 Slides 1_4 - Тема 23. Децимация с

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online