Tema 24 Slides 1_6 - 24 10 D 24 OHP 1 24 OHP 1 fsx fsy =...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 24. Децимация с използуване на рекурсивни цифрови филтри схеми , особености . Понятия за многостепенна децимация ДЕЦИМАЦИЯ С РЕКУРСИВНИ ЦИФРОВИ ФИЛТРИ Нерекурсивните цифрови филтри са удобни за използуване при реализация на децимиращи устройства , защото имат проста реализа - ция , допускаща дори линейна ФЧХ , лесно се проектират и са безус - ловно устойчиви ( нямат полюси на предавателната си функция ). От курса по КВ , от друга страна , е известно , че с рекурсивни филтри се постига същата селективност при около 10 пъти по - нисък ред на ПФ в сравнение с КИХ реализациите . Ето защо , в случай на потребност от високоселективен филтър , доста по - икономична може да се окаже реализация на този филтър по рекурсивна структура . Ако тази структура е директна , се стига до схемата , показана долу в ляво . Както и при реализациите с КИХ филтри , тук възниква въпроса за ниската ефективност от всеки D дискретни стойности на изхода на филтъра само една се използува за по - нататъшна обработка . Естест - вен е стремежът дециматорът да се премести колкото е възможно по - наляво . За съжаление той не може да отиде по - наляво от показаното в горната схема , защото закъснителните елементи и дециматорите не могат да разменят местата си закъснението на един такт не е стрикт - но линейна операция във времева област .
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern