Tema 24 Slides 1_6 - Тема 24 Децимация с...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Тема 24. Децимация с използуване на рекурсивни цифрови филтри – схеми , особености . Понятия за многостепенна децимация ДЕЦИМАЦИЯ С РЕКУРСИВНИ ЦИФРОВИ ФИЛТРИ Нерекурсивните цифрови филтри са удобни за използуване при реализация на децимиращи устройства , защото имат проста реализа- ция , допускаща дори линейна ФЧХ , лесно се проектират и са безус- ловно устойчиви ( нямат полюси на предавателната си функция ). От курса по КВ , от друга страна , е известно , че с рекурсивни филтри се постига същата селективност при около 10 пъти по- нисък ред на ПФ в сравнение с КИХ реализациите . Ето защо , в случай на потребност от високоселективен филтър , доста по- икономична може да се окаже реализация на този филтър по рекурсивна структура . Ако тази структура е директна , се стига до схемата , показана долу в ляво . Както и при реализациите с КИХ филтри , тук възниква въпроса за ниската ефективност – от всеки D дискретни стойности на изхода на филтъра само една се използува за по- нататъшна обработка . Естест- вен е стремежът дециматорът да се премести колкото е възможно по- наляво . За съжаление той не може да отиде по- наляво от показаното в горната схема , защото закъснителните елементи и дециматорите не могат да разменят местата си – закъснението на един такт не е стрикт- но линейна операция във времева област ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 12

Tema 24 Slides 1_6 - Тема 24 Децимация с...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online