Tema 25 Slides 1_5 - 25 U x(n fsx=1/Tx 2 3 4 5 1 v(n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 25. Интерполация с целочислен коефициент U описание във времева и честотна области Популярното значение на термина интерполация е намиране на неизвестни стойности на дадена функция , разположени в интервал между известни стойности . Такъв в значителна степен е смисълът на интерполацията и при многоскоростната обработка на сигналите . ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРПОЛАЦИЯТА ВЪВ ВРЕМЕВА ОБЛАСТ Интерполация с целочислен коефициент U=3 От фигурата се вижда , че интерполацията се свежда до вмъкване на U-1 нули в тактовия интервал на изходния сигнал . На този етап все още не се вижда как при този процес ще се появят стойностите на сигнала в тези нови моменти . До тук е ясно , тактовата честота се увеличава U пъти , а новият интервал на дискретизация е U пъти по - малък U T T Uf f x v s s x v = = ; . n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 10

Tema 25 Slides 1_5 - 25 U x(n fsx=1/Tx 2 3 4 5 1 v(n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online