Tema 26 Slides 1_4 - 26. U, - . , U . , , U. , (), U H( f )...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 26. Реализация на интерполатори с нерекурсивни и рекурсивни филтри При интерполация с коефициент U, енергията на сигнала след НЧ филтъра се разпределя и върху всички ново - добавени чрез интер - полацията дискретни стойности . В резултат на това сигналът на изхода на филтъра е с амплитуда , намалена U пъти . За да се компен - сира това затихване , в общия случай се изисква коефициентът на усилване на интерполиращия филтър в лентата на пропускане да бъде не единица , а U . Ако приемем , че АЧХ на този филтър ще бъде идеална ( правоъгълна ), спецификацията на филтъра ще се зададе така = 2 2 0 2 0 U ) ( sx sx sx / Uf f / f / f f f H На практика граничната честота
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 8

Tema 26 Slides 1_4 - 26. U, - . , U . , , U. , (), U H( f )...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online