Tema 27 Slides 1_4 - 27 19 D x(n fsx=1/Tx v(n y(m)=w(m fc =...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 27. Високоефективни реализации на интерполатори и дециматори с полифазни филтрови структури В Тема 19 беше показано , че всяка цифрова предавателна функция може да се представи в полифазно разложение с различна база М и след това да се реализира с М паралелни клона Реализация на дециматор Ако трябва да се реализира дециматор с коефициент D, можем да реализираме НЧ филтъра по полифазна структура , като изберем базата на разложението М да бъде M = D и така стигаме до следната структура : Ако за всеки от клоновете на тази структура приложим първа каскадната еквивалентност НЧФ f c = f sv /2D D y(m)=w(m) f sy = f sw = f sx /D x ( n ) f sx =1/T x v(n) f sv = f sx Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 27, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 27, OHP 1
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 8

Tema 27 Slides 1_4 - 27 19 D x(n fsx=1/Tx v(n y(m)=w(m fc =...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online