Tema 28 Slides 1_8 - 28. U/D. . U/D, U D - U H( f ) = 0 0 f...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 28. Промяна на скоростта с дробен коефициент U/D. Интерполационен алгоритъм на Лагранж . Използуване на структурата на Фароу ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА С ДРОБЕН КОЕФИЦИЕНТ U/D, КЪДЕТО U и D СА ЦЕЛИ ЧИСЛА Интуитивно решение намаляване на скоростта колкото е възможно по - рано Високоефективно решение първо интерполация и после децимация ( ) = честоти други за f , f min f f H 0 0 U ) ( c2 c1 Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28, OHP 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28, OHP 1
Background image of page 2
Означение на преобразувател на тактовата честота с дробен коефициент Пример на преобразувател с U/D = 3/2 От този пример се вижда , че не е възможно да се приложи първо децимация , без силни наслагвания на спектрални съставни или без голе - ми загуби поради изрязване на съществени части от входния сигнал в диапазона 2 4 sx sx f f f чрез НЧФ . Многостъпална реализация на преобразуване с коефициент U/D Когато U и D са много големи числа , се препоръчва многостъ - пална реализация . Например преобразуването на един аудио - файл от честота на дискретизация f sx = 48 kHz (DAT- формат , използуван в цифровите касетофони ) в честота на дискретизация f sy = 44,1 kHz Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28, OHP 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28, OHP 2
Background image of page 4
(CD- формат ) ще изисква преобразуване със следния дробен коефи - циент ( при уговорка , че максималната честота в спектъра на висококачествения сигнал е f m = 20 kHz), представен като отношение на цели числа 160 147 480 441 0 48 1 44 = = = . . D U . Но това означава , че при едностъпално преобразуване , честотата на дискретизация на междинния сигнал ще бъде MHz . f U f sx sv 056 7 147 48 = × = × = Затова представяме коефициента 147/160 като произведение от дроби с малки стойности на числителите и знаменателите 8 7 10 7 4 3 160 147 = = D U , което ще осигури ниски
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 16

Tema 28 Slides 1_8 - 28. U/D. . U/D, U D - U H( f ) = 0 0 f...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online