{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tema 28 Slides 1_8 - 28 U/D U/D U D U H f = 0 0 f min f c1...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тема 28. Промяна на скоростта с дробен коефициент U/D. Интерполационен алгоритъм на Лагранж . Използуване на структурата на Фароу ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА С ДРОБЕН КОЕФИЦИЕНТ U/D, КЪДЕТО U и D СА ЦЕЛИ ЧИСЛА Интуитивно решение намаляване на скоростта колкото е възможно по - рано Високоефективно решение първо интерполация и после децимация ( ) = честоти други за f , f min f f H 0 0 U ) ( c2 c1 Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28 , OHP 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28 , OHP 1
Image of page 2
Означение на преобразувател на тактовата честота с дробен коефициент Пример на преобразувател с U/D = 3/2 От този пример се вижда , че не е възможно да се приложи първо децимация , без силни наслагвания на спектрални съставни или без голе - ми загуби поради изрязване на съществени части от входния сигнал в диапазона 2 4 sx sx f f f чрез НЧФ . Многостъпална реализация на преобразуване с коефициент U/D Когато U и D са много големи числа , се препоръчва многостъ - пална реализация . Например преобразуването на един аудио - файл от честота на дискретизация f sx = 48 kHz (DAT- формат , използуван в цифровите касетофони ) в честота на дискретизация f sy = 44,1 kHz Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28 , OHP 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Проф . Георги Стоянов , ЦОС - лекции , Тема 28 , OHP 2
Image of page 4
(CD- формат ) ще изисква преобразуване със следния дробен коефи - циент ( при уговорка , че максималната честота в спектъра на висококачествения сигнал е f m = 20 kHz), представен като отношение на цели числа 160 147 480 441 0 48 1 44 = = = . . D U . Но това означава , че при едностъпално преобразуване , честотата на дискретизация на междинния сигнал ще бъде MHz . f U f sx sv 056 7 147 48 = × = × = Затова представяме коефициента 147/160 като произведение от дроби с малки стойности на числителите и знаменателите 8 7 10 7 4 3 160 147 = = D U , което ще осигури ниски
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern