{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bileti_CS_2010 - No A-1 1 2 SRAM 3 4 EEPROM 5 11 6 11 7 SCI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Билет No A-1 CS_2010 1. Степен на интеграция. Поколения ИС. 2. Памети SRAM – блокова схема, особености . 3. Свързване „жично - ИЛИ” . 4. Памети тип EEPROM – изтриване, програмиране. 5. Прекъсвания в НС11 видове. 6. Аналогов интерфейс в НС11 брой канали, съхранение на данните . 7. Интерфейс тип SCI – особености, задаване честотата на обмен. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6+ т.) Билет No A-2 CS_2010 1. DRAM памети блокова схема, особености. 2. Високоимпедансно състояние предназначение, реализация. 3. Асоциативни памети адресиране, приложение. 4. Reset вектори разположение в адресното пространство. Смисъл. 5. SPI интерфейс особености, режими на работа. 6. Таймер система – IC функция. 7. RTI – предназначение, специфика. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6 + т.) Билет No A-3 CS_2010 1. CISC, RISC – същност, предимства, недостатъци. 2. Шини в микропроцесорните системи видове, предназначение, ограничения. 3. Памети тип LIFO – същност, приложение в ЕМК. 4. PROM – реализация. 5. Портове в НС11. 6. Аналогов интерфейс в НС11 режими на работа. 7. COP Watchdog система в НС11 предназначение, задаване на таймаут периода. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6 + т.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Билет No A-4 CS_2010 1. ЕМК структура, основни блокове . 2. Памети с непосредствен достъп блокова схема, особености, достъп до ЗК . 3. Памети тип FIFO – същност, приложение. 4. ЕЕ PROM – особености на запомнящата клетка, режими на работа . 5. Режим WAIT в НС11 регулиране на консумираната мощност .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

bileti_CS_2010 - No A-1 1 2 SRAM 3 4 EEPROM 5 11 6 11 7 SCI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online