bileti_CS_2010 - Билет No A-1 CS_2010 1. Степен...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Билет No A-1 CS_2010 1. Степен на интеграция. Поколения ИС. 2. Памети SRAM – блокова схема, особености . 3. Свързване „жично- ИЛИ” . 4. Памети тип EEPROM – изтриване, програмиране. 5. Прекъсвания в НС11 – видове. 6. Аналогов интерфейс в НС11 – брой канали, съхранение на данните . 7. Интерфейс тип SCI – особености, задаване честотата на обмен. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6+ т.) Билет No A-2 CS_2010 1. DRAM памети – блокова схема, особености. 2. Високоимпедансно състояние – предназначение, реализация. 3. Асоциативни памети – адресиране, приложение. 4. Reset вектори – разположение в адресното пространство. Смисъл. 5. SPI интерфейс – особености, режими на работа. 6. Таймер система – IC функция. 7. RTI – предназначение, специфика. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6 + т.) Билет No A-3 CS_2010 1. CISC, RISC – същност, предимства, недостатъци. 2. Шини в микропроцесорните системи – видове, предназначение, ограничения. 3. Памети тип LIFO – същност, приложение в ЕМК. 4. PROM – реализация. 5. Портове в НС11. 6. Аналогов интерфейс в НС11 – режими на работа. 7. COP Watchdog система в НС11 – предназначение, задаване на таймаут периода. Оценяване : Верният отговор на всеки въпрос носи 0.5 т. или 1 т. Среден ( 3 т.), Добър ( 4 т.), Мн.добър ( 5 т.), Отличен ( 6 + т.) Билет No A-4 CS_2010 1. ЕМК – структура, основни блокове . 2. Памети с непосредствен достъп – блокова схема, особености, достъп до ЗК . 3. Памети тип FIFO – същност, приложение....
View Full Document

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 6

bileti_CS_2010 - Билет No A-1 CS_2010 1. Степен...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online