ASxT_konspekt - () K ( ) (LC, RC) ?

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Аналогова схемотехника Конспект
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Основни технически параметри на усилвателите стъпала Особености на биполярния транзистор Усилвателни свойства на схема ОЕ Усилвателни свойства на схема общ сорс (ОС) Усилвателни свойства на схема ОБ Усилвателни свойства на схема ОK (Емитерен повторител) Отрицателни обратни връзки Стабилизирани схеми за осигуряване на работната точка Основни усилвателни схеми с местна ООВ Нискочестотни усилватели с директна връзка
Background image of page 2
Честотни свойства на предусилвателните стъпала с директна връзка
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

ASxT_konspekt - () K ( ) (LC, RC) ?

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online