{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

analiza.egla - ANALIZE TERRITORI DHE VENDBANIMI DETYRA 2...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZE TERRITORI DHE VENDBANIMI DETYRA 2 Punoi : Egla Harxhi Pranoi: Sotir Dhamo Anila Gjika Arben Ura
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kjo detyre eshte nje vazhdim i refleksionit mbi procesin dhe formen si dy aspekte te pandashme te nje fenomeni te vetem e pare kjo tani ne shkalle qyteti, ku forma e qytetit qe ne shohim sot eshte nje integrale e gjithe proceseve qe kane influencuar ne qytet-formimin. Natyrshem na lindin pyetje : Pse qyteti ndodhet aty ku eshte? Si ndikon territori ne percaktimin e formes se tij? Si jane perdorur nga njeriu vlerat qe ai mbart dhe a jane bere me tej adaptime te cilat ja shtojne vlerat apo keto adaptime jane shendrruar ne antivlera? Keto pyetje konsistojne ne kryerjen e nje analize sa me te mire te qytetit qe ne rastin tone eshte Tirana. Hapi i pare per ti bere Tiranes nje anatomi sa me te sakte eshte studimi i territorit. Kjo vlen per cdo qytet tjeter ne bote, studimi i territorit eshte baza ku duhet te fillojme te analizojme nje qytet pasi prej tij ne mund te lexojme pse-ne e vendodhjes se qytetit dhe te kuptojme vlerat e gjithaneshme qe ato kane ne funksionimin e nje qyeteti. Nje marredhenie e mire e vlerave territoriale dhe vlerave urbanistike, perbejne nje qyetet sipas standarteve qe kerkon nje qytet per tu zhvilluar sic duhet. Mirembajtja dhe shfytezimi i mire i elementeve natyrore qe perbejne qytetin eshte nje ceshtje universale qe kerkon impenjimin e duhur. Ne fillim duhet ti lexojme mire keto elemente ne menyre qe ti kuptojme dhe te veprojme per mire, sidomos kur behet fjala per vendosjen e nje qyteti. Ne rastin tone Tirana eshte nje qytet qe ka nje shumellojshmeri te mjaftueshme burimesh natyrore kjo ka favorizuar gjetjen e nje vendodhje te persosur te qytetit . Elementi pare qe evidentohet dhe me sy te lire brenda qytetit jane vargmali qe qendron ne lindje te Tiranes. Ky sistem ka sherbyer si barriere mbrojtese dhe si pike orientimi, kreshtat e maleve natyrshem mbrojne qytetin nga ererat e veri-lindjes duke bere qe, qe ne lashtesi fusha ku shtrihet Tirana te jete nje fushe pjellore bujqesore e pasur dhe teresisht e jetueshme. Kryesisht mali i Dajtit eshte pika me e forte e ketij vargmali pasi pervec vlerave orientuese dhe mbrojtese ai mund te shfrytezohet per aktivitete te ndryshme, ambient shplodhes, rekreativ dhe mbart me kryesorja vlera panoramike. Ky vargmal vazhdon deri ne ate pike ku protagoniste pastaj behet sistemi kodrinore ne jug- lindje te qytetit. Ato perbejene nje rendesi te vecante per Tiranen. Kodrat relativisht te uleta jane te pasura me vegjetacion dhe rezervate te rendesishme qe sherbejne ne mire funksionimin e Tiranes. Ne nje lidhje te mundeshme te Tiranes me Durresin, kodrat qe shtrihen ne mes tyre do te quheshin ndryshe si “mushkrite e qytetit”. Duke u kthyer pas verejme se malet ne lindje dhe kodrat ne perendim percaktojne kufinjte e qytetit I cili ndodhet ne mes, rreze ketyre dy pjerrtesive. Fusha ku ndodhet Tirana jep mundesi te mira ne zhvillimin e saj urban, relievi i ulet ne kete rast eshte i favorshem per ndretimin e qytetit. Per te
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

analiza.egla - ANALIZE TERRITORI DHE VENDBANIMI DETYRA 2...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online