tudientoan - 1 Tõ ®iÓn To¸n häc Anh ViÖt Kho¶ng 17...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhμ xuÊt b¶n KH vμ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toμn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoμng Tuþ Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t c¬. c¬ häc tk. thèng kª ®s . ®¹i sè top . t«p« häc gt. gi¶i tÝch trch . lý thuyÕt trß ch¬i hh. h×nh häc tr®. tr¾c ®Þa kt. to¸n kinh tÕ tv . thiªn v¨n kü . kü thuËt vl. vËt lý log . to¸n logic xib . xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc mt . m¸y tÝnh xs . x¸c suÊt 2 A abac, abacus bμn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t aberration vl . quang sai ability kh¶ n¨ng abnormal bÊt th − êng; tk . kh«ng chuÈn about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m above ë trªn, cao h¬n abridge rót gän, lμm t¾t abscissa, abscissae hoμnh ®é absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi absorb hÊp thu, hót thu absorption sù hÊp thu, sù thu hót abstraction sù trõu t − îng ho¸, sù trõu t − îng absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý abundant thõa abut kÒ s¸t; chung biªn accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lμm nhanh acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lμm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr − êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h − íng t©m 3 acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph − ¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t − ¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr − êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toμn phÇn uniform a. gia tèc ®Òu accent dÊu phÈy accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá acceptable nhËn ® − îc, chÊp nhËn ® − îc, thõa nhËn ® − îc acceptance sù nhËn, sù thu nhËn accepted ® − îc c«ng nhËn, ® − îc thõa nhËn access sù cho vμo; mt . lèi vμo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªn accessible tíi ® − îc, ®¹t ® − îc accesory phô thªm; phô tïng accident sù ngÉu nhiªn, tr − êng hîp kh«ng may accidental ngÉu nhiªn account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn accumulate tÝch luü, tô accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô accumulator mt . bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü...
View Full Document

This note was uploaded on 06/14/2010 for the course ACCOUNTING 123456 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Vaasan ammattikorkeakoulu.

Page1 / 451

tudientoan - 1 Tõ ®iÓn To¸n häc Anh ViÖt Kho¶ng 17...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online