{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tudientoan - T in Ton hc Anh Vit t Nh xut bn KH v KT In ln...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhμ xuÊt b¶n KH vμ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toμn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoμng Tuþ Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t c¬. c¬ häc tk. thèng kª ®s . ®¹i sè top . t«p« häc gt. gi¶i tÝch trch . lý thuyÕt trß ch¬i hh. h×nh häc tr®. tr¾c ®Þa kt. to¸n kinh tÕ tv . thiªn v¨n . kü thuËt vl. vËt lý log . to¸n logic xib . xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc mt . m¸y tÝnh xs . x¸c suÊt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 A abac, abacus bμn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t aberration vl . quang sai ability kh¶ n¨ng abnormal bÊt th êng; tk . kh«ng chuÈn about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m above ë trªn, cao h¬n abridge rót gän, lμm t¾t abscissa, abscissae hoμnh ®é absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi absorb hÊp thu, hót thu absorption sù hÊp thu, sù thu hót abstraction sù trõu t îng ho¸, sù trõu t îng absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý abundant thõa abut kÒ s¸t; chung biªn accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lμm nhanh acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lμm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h íng t©m
Background image of page 2
3 acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph ¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t ¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toμn phÇn uniform a. gia tèc ®Òu accent dÊu phÈy accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá acceptable nhËn ® îc, chÊp nhËn ® îc, thõa nhËn ® îc acceptance sù nhËn, sù thu nhËn accepted ® îc c«ng nhËn, ® îc thõa nhËn access sù cho vμo; mt . lèi vμo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªn accessible tíi ® îc, ®¹t ® îc accesory phô thªm; phô tïng accident sù ngÉu nhiªn, tr êng hîp kh«ng may accidental ngÉu nhiªn account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn accumulate tÝch luü, tô accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô accumulator mt . bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}