{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chg2 - K hi thc hien mot phep th bang mot qui tac hay mot...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khi thöïc hieän moät pheùp thöû, baèng moät qui taéc hay moät haøm ta coù theå gaùn caùc giaù trò baèng soá cho nhöõng keát quaû cuûa moät pheùp thöû.
Background image of page 2
Ñaïi löôïng ngaãu nhieân laø ñaïi löôïng nhaän caùc giaù trò khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo keát quaû cuûa moät pheùp thöû.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhö vaäy, khi thöïc hieän pheùp thöû, ñaïi löôïng ngaãu nhieân seõ nhaän moät (vaø chæ moät) giaù trò naøo ñoù trong taäp hôïp caùc giaù trò maø noù coù theå nhaän. Vieäc ñaïi löôïng ngaãu nhieân nhaän giaù trò cuï theå naøo laø moät bieán coá.
Background image of page 4
Caùc ñaïi löôïng ngaãu nhieân thöôøng ñöôïc kyù hieäu laø: X, Y, Z, . . . X 1 , X 2 , . . . , X n ; Y 1 , Y 2 , . . . ., Y m ; . . . . Caùc giaù trò coù theå coù cuûa noù ñöôïc kyù hieäu laø: X: x 1 , x 2 , . . ., x n ; Y: y 1 , y 2 , . . . , y m . . .
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ñaïi löôïng ngaãu nhieân coù theå laø rôøi raïc hoaëc lieân tuïc. Ñaïi löôïng ngaãu nhieân ñöôïc goïi laø rôøi raïc neáu taäp hôïp caùc giaù trò maø noù coù theå nhaän laø moät taäp hôïp höõu haïn hoaëc voâ haïn ñeám ñöôïc.
Background image of page 6
Ñoái vôùi ÑLNN rôøi raïc, ta coù theå lieät keâ ñöôïc caùc giaù trò cuûa noù. Ñaïi löôïng ngaãu nhieân ñöôïc goïi laø lieân tuïc neáu caùc giaù trò maø noù coù theå nhaän coù theå laáp kín caû moät khoaûng treân truïc soá. Ñoái vôùi ÑLNN lieân tuïc, ta khoâng theå lieät keâ taát caû caùc giaù trò cuûa noù.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thí duï: Thí duï: Soá sinh vieân vaéng maët trong moãi buoåi hoïc ; soá maùy hoûng trong töøng ngaøy cuûa moät phaân xöôûng, . . . laø caùc ñaïi löôïng ngaãu nhieân rôøi raïc.
Background image of page 8
Neáu goïi X laø troïng löôïng cuûa moät loaïi saûn phaåm do moät nhaø maùy saûn xuaát; Y laø sai soá khi ño löôøng moät ñaïi löôïng vaät lyù; . . . . thì X, Y laø nhöõng ñaïi löôïng ngaãu nhieân lieân tuïc.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Q ui luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa ñaïi löôïng ngaãu nhieân phaûn aùnh moái quan heä giöõa caùc giaù trò coù theå nhaän cuûa ÑLNN vôùi caùc xaùc suaát töông öùng.
Background image of page 10
Ñeå thieát laäp qui luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa moät ñaïi löôïng ngaãu nhieân ta coù theå duøng: baûng phaân phoái xaùc suaát hoaëc haøm phaân phoái xaùc suaát hoaëc haøm maät ñoä xaùc suaát.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 55

chg2 - K hi thc hien mot phep th bang mot qui tac hay mot...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online