chg4_2 - Chöông IV: Chöông IV: ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chöông IV: Chöông IV: ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN HAI CHIEÀU NHIEÂN HAI CHIEÀU X: ñaïi löôïng ngaãu nhieân moät chieàu (X,Y): i l ng ng u nhieân hai đạ ượ ẫ chi u ề vector hai chi u ề (X,Y,Z): ñaïi löôïng ngaãu nhieân ba chieàu - vector ba chi u ề I- Khaùi nieäm veà ñaïi I- Khaùi nieäm veà ñaïi löôïng ngaãu nhieân hai löôïng ngaãu nhieân hai chieàu chieàu Toång quaùt: Nhöõng ñaïi löôïng ngaãu nhieân maø caùc giaù trò noù coù theå nhaän laø moät veùc tô n chieàu ñöôïc goïi laø ñaïi löôïng ngaãu nhieân n chieàu . (X1,X2,…,Xn): ñaïi löôïng ngaãu nhieân n chieàu vector n chi u ề Thí duï 1: Khi nghieân cöùu veà theå löïc cuûa nhöõng hoïc sinh tieåu hoïc coù cuøng ñoä tuoåi, quan saùt ñoàng thôøi: 1. Chieàu cao (X) vaø troïng löôïng (Y) (X, Y) 2. cCieàu cao (X), troïng löôïng (Y) vaø voøng ngöïc Z: Thí duï 2: Khi khaûo saùt caùc sieâu thò, neáu ta quan taâm ñeán doanh soá baùn (X 1 ) vaø löôïng voán (X 2 ) (X 1 , X 2 ). Coøn neáu quan taâm caû chi phí quaûng caùo (X 3 ) (X 1 , X 2 , X 3 ). Phaân loaïi Caùc ñaïi löôïng ngaãu nhieân nhieàu chieàu rôøi raïc: neáu caùc thaønh phaàn rôøi raïc Caùc ñaïi löôïng ngaãu nhieân lieân tuïc neáu caùc thaønh phaàn lieân tuïc II- Qui luaät phaân phoái II- Qui luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa ñaïi xaùc suaát cuûa ñaïi löôïng ngaãu nhieân hai löôïng ngaãu nhieân hai chieàu chieàu Ñeå thieát laäp quy luaät phaân phoái ta söû duïng: baûng phaân phoái xaùc suaát haøm phaân phoái xaùc suaát (haøm xaùc suaát tích luõy) haøm maät ñoä xaùc suaát 1- Baûng phaân phoái xaùc 1- Baûng phaân phoái xaùc suaát cuûa ñaïi löôïng suaát cuûa ñaïi löôïng ngaãu nhieân 2 chieàu ngaãu nhieân 2 chieàu...
View Full Document

This note was uploaded on 06/14/2010 for the course ACCOUNTING 123456 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Vaasan ammattikorkeakoulu.

Page1 / 43

chg4_2 - Chöông IV: Chöông IV: ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online