chg5 - Y = f(X Y = f(X a Tröôøng hôïp X laø ñaïi...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Y = f(X) Y = f(X) a- Tröôøng hôïp X laø ñaïi löôïng ngaãu nhieân rôøi raïc vaø öùng vôùi caùc giaù trò khaùc nhau cuûa X ta coù caùc giaù trò khaùc nhau cuûa Y Thí duï 1 Thí duï 1 : : Ñaïi löôïng ngaãu nhieân X coù baûng phaân phoái xaùc suaát nhö sau: X 2 3 4 P 0,3 0,5 0,2 Tìm qui luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa Y = 2X + 5 Giaûi: Giaûi: Caùc giaù trò maø Y coù theå nhaän laø: y 1 = 2*2 + 5 = 9; y 2 = 3*2 + 5 = 11; y 3 = 4*2 + 5 = 13; P(Y= 9) = P(X= 2) = 0,3; P(Y= 11) = P(X= 3) = 0,5; Vaäy phaân phoái xaùc suaát cuûa Y nhö sau: Y 9 11 13 P 0,3 0,5 0,2 b- b- Neáu töông öùng vôùi hai giaù trò Neáu töông öùng vôùi hai giaù trò cuûa X ta coù moät giaù trò cuûa Y cuûa X ta coù moät giaù trò cuûa Y Thí duï 2 Thí duï 2 : : Ñaïi löôïng ngaãu nhieân X coù baûng phaân phoái xaùc suaát nhö sau: Tìm qui luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa Y = X 2 + 3 X-2 1 2 P 0,1 0,4 0,5 Khi X= - 2 thì Y= (- 2) 2 + 3 = 7; Khi X= 1 thì Y= 1 2 + 3 = 4; Khi X= 2 thì Y= 2 2 + 3 = 7; Giaûi Giaûi : : Nhö vaäy: (Y= 7) = (X= - 2) ∪ (X= 2) Do ñoù: P(Y= 7) = P(X=- 2) + P(X= 2) = 0,6 P(Y = 4) = P(X = 1) = 0,4 Va ä y qui lua ä t phaâ n phoái xaùc sua á t cuûa Y nhö sau: Y Y 4 7 P P 0,4 0,6 Y = Y = ϕ ϕ (X, Z) (X, Z) Thí duï Thí duï : : Xaùc suaát ñeå maùy thöù nhaát saûn xuaát ñöôïc saûn phaåm loaïi A laø 0,8. Xaùc suaát naøy ñoái vôùi maùy thöù hai laø 0,7. Cho maùy thöù nhaát saûn suaát 3 saûn phaåm vaø maùy thöù hai saûn xuaát 1 saûn phaåm....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

chg5 - Y = f(X Y = f(X a Tröôøng hôïp X laø ñaïi...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online