solids_Chapter8 - ts fl = 3'“.Use nut highest F4 imh...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ts! fl =- 3'“; .Use nut highest F4 imh: tmh=315 m1— LEI . “'55 Wallwknfls: IE hits I p : ‘P" ED It‘ll. Hull lhidcmss: t- 1.1 mm “minimum: 13‘: Ill 5-: Hall 61m: t- Mr!!! In. mun: urginaiifiifr. [5- sun psi Mason's mh'a: 1r- {HE ' 5 5:3 pam— Ehzflfi 15H: {SI-MU 1’: E130 Cracks m1”: .;>em=2wulfl" me £41434): em=fichw Fifi—355“ p: Wfi: 3.15MB; *— l'fl ' . ' JaL__|=azd1 E . 31x!!!" i . 1:": 0,21 F5 1:): 25901363 id! WW T: but had 5': ludperinm T=npn = Farr-1,} 6.1::me 01"th = 21W 5:: g: 2g?) 3 gaiflggm = 3m: Winni— T: turn! will: parlmh Twfi “Ff-‘HT'J C= cimumFa-m oFtank=imr _. _ 1r1.. .. $-%—%’-%- mum filmm- E: :15 MB; mam-J Eh} ' Him “til: = 11-: 035 MEI-1'} um .fi-i ' H—‘I Eerfical mam -T fizz.“ tnfimm h CIramErln-‘JuJJm-L, filfi‘ASZfi'an {51-5-5} l (:11: Height h mam: ' FIRE-sum F I? “I 1': fight Juan-sit? _ cthr = 1.51%; HIE-EEK = Huggflhfllrnl = 3.2 H51 mm Sin-HE “flit Hz ”Lam I'— LL} bull. +’.l"h'.-;.- .J'm 1" If-I'h‘ tiln.-'l"n__ J—‘L‘é- EL. 4.1.1.4; 1M rep. -+ tl-IL‘h-in Ir. tram :n-J‘L 1-. n" hut-rm r"h-lflfl.- | 3.. I'J'Ifi n... -I- :___ 1;..-,...;,1hm 1-: hr! Inc-'11 Limit-din III! £41.... I 4..., hp 9;; mar plum-u. mng. Stun arm: mun—— mm 341 Eu... 3: r n .w t! = 2LauE {Hr} alt—Wyn” a [1235“ Strain swan-Ia. sin-3:3 1:3“, in; t1”: .1 i: HELD-11 mg... limb—firm quF-circu‘lqr cylinder I": 40H: 1: = 0.5 PS1 Legitudinul 5mm than: Dyan when T: 540 “ha. T: uns‘flefim Fermi-l: 1a: a-F 5mm Fin-1 Wfisfiw nogmnst- in} I W a“? ‘E 3'5) -r= 5.1-. =pr=r msmtumtlziwtzdwn. (“33%) M ‘ H=fif= ZDM {m =5333fl‘1m {a} mfii W'fir ““1 _ L an“ no .. E: acne “'19 az'uzmm‘fifiéigfl “ unJ— M " ' Stalin governs since. 1.331.. “$123111 Luau: hnmfl— ham '-" r 3|- a‘fl In. Fl 1' Zn 1""; Lllfl‘l‘mLW t. :t 11.5 31.. f - i‘nflfil 9i: WIN-Er I" ‘ J—Cfl' l‘ M115 = 2' {Ft} 1 ”II. .F— L'" . . . I F FIB-$5" M— In: In”... ’ p n unfit: re un Ir a fi = Earl; _ ' l II:- dafth Nata- fin.) F: = ra=[ma},‘fid = mama {psi} Carr-m stun in tankwail ul'li Hm mgfi a" ._ IWP'E'I. {PM-I: I 6' i:- poflhiu (1:31.11le pug: bu ml halal-Etude. an; $51 1 D: ® w m: f5: WEE}? Mshimm-gu Fig-‘HI Mention '13!" 01 = -' 0;, 10 i-nflaiuutguin $3 _ EE" flrrtJ Euler. $111- F: F=31rpr" «1—— ”Jim .fllnminmm 5.51m Far d: d = IDIEifl.= B443 H.“— {= zen E 2 mafia 1F=fi33 'lfldpai =- &.= a. in strain Hhan mam Cglirdriml pressure. vessnl ‘5 ha mm g: 15:!!! psi n: at}: d=fiain. = II?!) at m“ = 4. mu m r mam i . 05L=gn= lLflWrfi m=§3§mm . 1 I . F” W'”‘”‘ 1" F , WWW Ind rugm‘cd Hull thukneu 1:. F _ E. _. nu, ' in kit ah: = It" 51' him-21d “" T" ' ru-a-rj ‘ , _ 1155 ‘1 £1- " 'F"ru+1v} Suhfifiuh nuum'icnl “has! llfl' I Ha" f" (1:! u- w. mum 5:235 am CflHT. | Wig-3i t... I if 2 j l}- =I. t" g‘lm Zilnflflfl Pall 0-273! "1' 5'16.” 9mm: 33nd: tgit‘ p'a tl'l'l'm = sup...”— II P 53 5' E . V=CL3¢ t . '.._1 {Fuchrul'mh} m= f: 4! Min find maximum MIMI: strain wading aifiugdga. m Wham—LI hr -EEJ; a}, = fit :- za‘h n RENE-u— t h in qm~m 1-“ = 21:: MEI-1— : = damn". mas-55m. "E9“ 1 a—F Fan-mun tm=mpd | __ _ H mint-amiab- ”Hanan-u In aflimhr: ’3 =- E1. 'Hafimm flm strut Lew-ma: rm= ¥§= % rm. =32Mpi Imimlu'n ma Hit-ELM w “5““ fi... ”Hm”; {mind SubaHM-e. nmfim‘h valm‘ ' ' I '- tflnn 5:». HM AW :1: “194mm 1": film ._F F: 41:. HI Tm= 50%|. Finfl ufinhm‘thmtn- Pram 'IanHJll-‘I pai— “1%: Hui-nun m m LEi-E‘lflll "him-Him : t... I 53:53:; Sumhfiu rut-urinal mim- fim=firfifiufim d: IEFt =I ”Mn. 1-,:- e. in. r:- 523 *m 0;:- Im mass at "=5 but arm we. : ISDPsJ MW . c mm: assure flags] 1:: pm.“ Ila-mm 11$“th J—P ' I .- _ t “=50 raflfirn Hm Rita—5) q.%_:§: u.- kg? “.5 ”Imp“ Subs-titan. mmuim mm: Er 2m:- ah- 5‘ W=aflflm= nai— Wigs; Sinuflm ' amzflihdwwfiu Iii-Fuck”: Milk-ms 1: = hmt-mfipimismfiflfi. am ' hazefinzafim. n- Eh. H E' . 5 ET: I' I INIHJUI'I'I = 115.14: fiafltl-VJ 3t". t. I E'fTF—Jm mama-m1 .. 34mm“:— Emu! on the nun-:3: mun. Int-ha pins: “33W efi-Eiil-zvfl .. 4’0 .— *6 a“: :15 In: -I—-— £1- flfl-fluflfl — Baal!) 4— WMH + 1nv}£u“} 5V3”!— Wdhswg From 0‘3? 301':- =Efiertyifzu+qumfiJ l" l Wm 'V'=D. 3 =l1fl psi all-— mm an «I can Mb: hriwm;m;nf:. 'P: mififi.“5£q) aubfi‘rhutt. wit-a1 anuu : C:2fi.*2+:fi. cl: na-rnn—awnn‘Jh-in. v- P-mm th Irv—P *1 = 10%- lath-g!" bt'afllgEEIPHIJI-‘ifim I tflfiflpfi 1' = fi '11- hula-g.) = +2.19 1:? W .= - 1": {snawmig ARE F!" 29,: 156.3? and er..- 15:11- ql- M l! M63319 +Tw3'1l'129 Fm- 25: =-23 £3": a; =‘115‘Ifii Fbr— 29; =- lfifi-S'F' ' fli.‘ - ma p.13 Thlmfim, qaflpfimd Er, It'll!“ _ a," 1143: pm ml shrill? *— nag: = a“- 45*- 43. 1: hlxl'J-I'IIII: 1': IlEflgFl-l . 833'9 3h _ mflnr': Fly-1' ind f=-IIHI f'll on, = 51L“?— = -lflEDpi {3] Nu. Hahn“. H'Il- Wins Era-null. Pflimkfl b=mnmm h: 200mm (2.: mam d-IE-Grrm fl, MM I: I: man-1 Itch..." MFR; 1-: magma than v: P: 110m: “mg” a: 50mm afln= mum a; I: " a: flun‘ 1+5'th‘ 1:: fl .9: mg-g-p E‘Tfimflflmm’ :- . Um: in. mm" L m " ”5 ”P“ mm Di: 451$ H”; at 19, = Les-pi m $98.35* 25.. = HM" and a, =- 33. 35' an " #313 + fifimzfl -I- Tull-Sin 25 Hr ”gnaw: (affine ma. Pin- 18, = mm'. a" ”0.1-: um I“ ’ MmFarlg mum, G1:4?quPu-andafi-Bfi]‘__ Din' H} mm. and aha-133' ski-:53: =23. E MFn. an'an"*5“'3“' and ’E a 23-5”.th as...” 9s.+‘la' - 513' find 1: - -z.-..5 Hm. un— H:5+.-.DWIHn A:- Lfl'Ft L'M'Ft f=L*1c= 4mm! 4 a...) 03‘..ch Ian ‘34; =-I31. EPII Malian q:flfipfi. fi-‘IfifiP-I‘I. f..=lflrui"_ '- .. rafihfi “Ezfi '11: lumen” ' 'HMP’I' fi-m 51' (5-12): 5.13% r. (.31... fit .3“th psi 0;: an“; :5: #53933 «n— FmEanIzIJ- mad—Wm, I' =aIIFIIII-— WM firm ”IIrflth-E—J: "mm" MHIIIW " a.-..¥,= -W: —I2I.£Ip.; rs: as: MB: In “no Tag-to 0P" 1‘15” U‘ ‘ : oI-=-m:. II:- 35 1..___ Unimulstrcss: 01:0 ”Md qum’ l m “‘3‘ F firfil'i'fll’u tm=ilI3MPn‘— Lhfl'eriflfiflhflififlfitn ‘ 0;,=-.."ii=- ‘9 ”'m =""“.‘I3MPG L=I.'.'I‘.5m b: 2.5mm Ina squad-mm h: Imam d 3 25”.“ h +h 3 I “Mini-111 rim,“ nl am I: Q “(bxh‘ —:l"X-—L)= 33G I'D mm pain-t. Pl "134'; O MFR =_ {fig-h” HTOII'IIH‘I = .. 1335‘ MPfi M" -_L= Will-I. 1044+ P {mum} W-l‘hfll‘mm'fifwm *aalzsP III In} Una—E: asp w} a- +a- F—I _ h 4- ..L: + IL ._ . mm I=fl¥=103mobmmi 3 ' 2. 9*tI-II' 35523-4“! fi=_fl1~_{-flalflPkfim-n fl =2221p {W finéfifih, I5I'I‘i=-"I'IEI.I MRI. 4—- 193:!!! :I: ag=c m=W=4fl3HfiH—“ q: bd(«E—%)=3fi,flb1mm' mam; mgr-o 97,20 = m'fitm'WEF :1“ III {Fa} a: “9%.; art =42II.5onJmm3 I ”mun-MI} ' 1:3,: - fl: -M:Xfimw— “'15" = 12.3w MEI. Bi . :1 I (lmfinnlm‘ {IOIIIIII-I ‘ a: III M + M9: +1?! Htmflaurta;_112m,ag=-13.1Mfi I a; 17m“ = 23.: MFA =7 Til-14 Effljt-I- {IILIIPF- = 2223 P (Fa) Burt o7=41.uMI=IL.-. P=% azIII‘IW ' l l' I ‘4: 1.: MI km: L= IGFI. = I2a_i.-.. I:- = 3R. = 3&- 'In. L _ c.1- _. M— 5%- 2 - 155,002 III—m. b=I.Dm. H’Hih— qt: : {1:995th I"I-="--‘-~I"“"'l-=l-111'm 1 II Max- IrI-III'IIIIII Fir-figuring: b=5.I.IIn. t: 0.521. Point. D" O' HEDFm =l1'ln 11'.le 51.1, DIWflI-hhl. land Ftpa units] .. I “Ir—1&1: =.-|1 52 {III—In.) II,=-[-= 0.5?” In.) "TE‘ “5 3“" II 512:.” w I“ w a M {'15 mam-In III I =_ _— “' ‘H _ :-I =- a; 153.- JfiuTmL 1,3qu cm; '15 Jmfiw =0 “:01fl-ldf‘fi. “160': SI». F-Ifimpsi =IIMIII¥JM III-I P' Unimclnl 51:25.5 OI=I5IIIIIIII can: EMF-3% — 213a gr: _a.._'II III/€215} +1” {b} "CI-1...: 1’5 , '. _ IH'MH' ”F” HG=hIh;—"'XhI—*"J . 2|.0fi4h1.’ 1,1,: *in§= -&%§'fi%fi -IIIIII pm ann- 513+ If?“ Infil— - IIIILs: 'IIIM pal =III.IIIII 5i ~-21II Fan‘— '11,," Q-‘Ii—fii‘fi "+ 2:1,: “HEIDI Psi “'— FM mun III= -D ”(i-I?) [HI JtfiI1= 25'. III In? 3-:— hit-ha}: madam? W n .540 a 206?. I 7*: " 1T... anhffiflfih} P5 5-“: “I“ 3-. 14V 1- 12",}, '- 'mfitzfl-‘E’P‘: or: qao F5; .. fl;=-+‘5?DF5I I Tm =fnlifi_i311 i -|- 11:1, =I- 2.150.351“ (511*:th gig; ‘ a; no :3; =0 Q: bEjHB-(h—tu [1- 5.35 In? 1135K n Tw= it =' fianfigm fiwfl rm :hurl wizsfiapupp-zmm ,Wzlfifl lull 4-— - 'r-IIII: In? bniaaoin. . {ca-flamin. It“: nan-aim It: In. 1? In. hut: "HI: :1 h-h-zq=fi.m+5mn. I - ;wz—I uIa - I'M In? I. Psi Filo Tr! "I D lln'miql mm #30 fifiImfi, Tfl=5aqafli+— H,,._.| NH PI = 2055 mmflzfim} = 756‘0 mm '- b‘ [50mm t.“ 25 III-nu oz: ___ a," +5: ;W= -5anas:abz+psi Giana-m 1“" , ai=-Il.e3afsi *— Frflrl'l 51.91“} In =I- '- Ch tr 12' In?!“ ”1-13 ,2. Jl+f fr 3* £610 fan III—I- c?: I.“ {a} Hautm] 0.1;ng can!) (3an —Llfl firthamh- 'II: {IsmmJIzstIIEIImJ-zsuwm’ firihefiflngfil: gn- {I52 sum-Insomflfl M} “m 3'35 nun" Cf zanmmmh $.31: uni: IIB 'Ts mm .503 mum'- C. = ”'15 mm- (21,: 55.25 mm Il= ta: + ha: -j{b—tj{¢,-Q‘ a. 11.531 IlD‘m‘ fiiuwa'innt 199$; 51:. fig: and II? E G= bflfiinth- hI—Eljfi): Imus In? '1: 3-1.1.2-: LEE!” _|'1I a-ESEID I " Iiw (Newman-n; P: Ht- M5 '50 k'ifl. iggttlh v: 51:. “'93 m min a PI. fi.=Fcusz'=5.flkN h! E a: %fi EL; III, fir: Pain I’pD' = EH03 It”: In. |=I D' In.“ 1:: 6.53531. "e: I; c. = EEL‘ZS H'm 1:": ELIE: m. 1-; = 0.45% am“ Efllfllflii 9i Eiflé E! fig hi!“ d: -=5‘.fif In ind: .5015: in. : u N= R" 5D k“ ‘1 Ir:- =FI= am mu {1: Mt.“ fiL' - [3251 H'I'H -II.I.'I MP». Jun: Hh = #13; MPa “I" a I'I’v'I'Ir'“? Uninfialstms- d7: our #1.“!an *— T mnamnm. T d ... - d. =- I10 mm d; I Ififlmm am— ' .. P—zss ml T:- H 1:.va Note. flutmemnw "has mmmham a: rand} = aaaz-ma'imt the. mafia! afiéthm 1.. ”WHE‘F-‘flflfl :FI: .. J... 4 Ema-diam lmhim IP-‘31HI-d.J=zfi.3=I-Ha m." Um: 21451 ‘ _E&Efi-_5‘hm dim Saint a value. a? Tm... EGAN—1' Furious VIHIIH 0F 3'. firmhfim’lge {"9 x, “E," EE.L51?W magma} “MG - mama Fr mutant-tr - ' Tr WJ- If #3 try: E; ={I1 Ell-m" r H YEC-Elfiaam ‘ = 310.313 Hhi‘ 52.55 MPH. a; = 32.0 MPa. :5: -'13.7 mm. flgfiiflum taming. arr-cg Dz-sz-OMmfi— WEN. m1: guru;- aan-fl'f magi—- WW fm=flt$§‘+fll' = 52.3 Mm!— (flats: 3m this. Prinnlpai ms Mopmitt. 513235 ngtfig’rfi- $3M, tilt maximum h-th :hw Man Is Nfla; Hflght d: begun i5 fixnaatfili'ul {arch-I‘m. Inn-3:!- than H:- flmfimm MiaF-p‘lm Milli.) 7- 2“.... can; E1.t3'13} Frau-n Chmphrfi : H = 3-331 T=1h+h 35.1!» T: %*l=52,521 Ih-Ftfimfllfllh‘h. p... 1:: 4n b== 3 p. n :1! {Jr- dfl = 31.42 in?" 1,: gig-m : '11:; m? P': 2.9 k. Erma gt fig WM I _ . . If; dug,- 5.0m. {La 10m. 0', = _£ .1 git-u In. _‘ -33” F-‘J 1. ts] A“ fidifidflmmsifi - [.fiin. I=a..:-.~)-.s..n-..« r $E=fl¥fi—"%-—’ 1.1-“ = 4310 F51 M: F155; bfl'éfillflkfl'filt} I . . 5 :5 =rnh-¢= z.mn|h-n. W Th:- ' muran WSW. 0:" I 1'? 1 ($711" It: SHE?“ “I8 #1:“? “m = 43‘1“ 3: {-94qu +t13'm)‘ ma} 0i=-{-"' M; ‘Efl g = wimp?» 1|: WEI P51 1 _ __ m1; mum-immu a?“ 13W PE“ ”5513” PM " "Jilin! " 5.10:.» = SEED ff: *— .1. '- Elm-a flu. prlnflPQIi finial-.5 have #PFII‘EHC. H5115, Hm maximum Tun-puns; shaar sin-us: __ P... in Ina-swish" the mflmum mifl-phufl sham- as. '1- fi ‘ 35'? m3 7; i Fig; = «5%: Inn-unhafiagm ”Mt-I: fli=MPn f-Hh dim-In mall: .51! av :3 36.5%“? = 131: I 5' "Filidrhlmuw’mt W Eek—"W «a 4- 5 he. Ford: 41:53.!) mm IF: allfldi-df} I: fig'H-‘m m {#:M: The- mm‘fimum campmssivfiains: l5 smlhr E-lm; g: the. fluffy; TT than {the Mdfimum hail: m4 . Hum ' -W U; '“ "E = " "Sula-3...: i 1 Pa Manna-J :- q. n nulls] 3i u! 1‘! 1:13 = £1: = W=Zfifii HEI- Suida fir d: d=517nm = 'u" I?) +12%, {Ho-ts: The. taint-1 hhpmcfihfilrflflfl is 'Idnau') . . «than t mximm - - but shad? aid-us. 51m tau-{hanks Manmnuwfm. Sham-stuns a”? J=5q.'§mml—— [fin-n4]: '1 {$1I" 1:1 1 l- “EW‘ = [m * fihqhm‘z imfim d= 351:1 mm m— 1—41- _ = P5 summ ‘- #2- IDDD n; {mam} P: BIEIWUH = BIS iii-”"— T‘: Prfll’ufll farm: Tin-wt 3090”; {Mail-L: Thbmimurn 'm- :- aim-I" si-Ess L1 . 1|:an hnnmim wharf-plan: shear fl] =t E5 at HEM:- ‘ISD Unify. a: I Pill = E T ”i 1+. *5: — M -II- M— : 5E1. " It ummwt 1': Fund uiinrnahzr diinchu} 11: Id} 5: 11:51.3 4 32 The maximum sham mt- an WEI-1.5m”? Mal-MT“ mu: Shuts iii Ifl'l'llr' than the Wpflflifl- WE. _ J; 1-1 $531!. [munch] 01,—“ +§=1rdy+"' r In 4 or -= 1'}! 4i (- t= mm _ limp: .511; + a—Iff— F: '3': EH (common) [5,000 a! _ 321M - $5.54!: =0 fun-n '—' EIDMPa- Snlut fir cl: d=l.4'11n. 1—- _, ‘45; M i 5W5 Unitsu czar-1m fli-Mh fEM'Fn. rm '5 W'hll fii .. E_ F - Slum 1w is tam-hall} up (gm: 1' U":- ‘21: 1TH: '3 $.15, HEMP-a .— '—" dimfl" 1" ”H“ M"?- 4='*‘"“"-"'— mm Tm: girl-W =‘i'tfl5F‘II-“f4'5fJflH-II} 1 mm: snap it IBJEHM P=fi0kn '1‘: L1 Inn-m ‘Pm= 1m Mk . a? =- fll'lfiflpui 15:]. = “3 +3! psi ' = in. am Psi : new Psi w=51|15apfii fiz-szpsi =4 uifig-“r I'-|-'I:..:..?‘ =: infielflpa'l st _. = fl;=3‘lfl59p51-l-— .' w: aerzzaarfl— anfif‘lfitqdfir- '41:”, =54mflsfiarat - '-W§hfifi=fm=zhmpsid— qflaflm ain'mps: .: nam=losapnid—- : S‘mfi: ‘rJ lmhmwm. m. ~ . “4% nfiximumfig-pfim shuffles; is fdfi‘flflfl #1!- mfman’aF-phm Mamas. LL51 Han-Eng M mm, = 3059 psi- in- hrlc. E'nmr sum} TMwE-ga—m? m Di=3hmfr51 cadmium-.1 _ ‘iflmm 1;“, = — an... =-o;oma42.i T H h= 590mm units»: 131an 1-. 11-4». hum-1 bf ’lfiomm mm“; 1.4;... All: 3m:- t»;m1‘+t-o.uml4.21'r 1 5d»: firir: T: Laaaumi- lb-in - Io! bf: i—"' Erica: T:- f'l:I = (and ”Nisan-mg i: 4-50 Hum Mann-r11: M = Pb, = {WWI-0‘“ 3W M-rn Sim-fauna.- 1J=P=muu 5%. Pin: [b—tlh-thl‘ihmfliflfinm} "1:43;: Pb. ' = 3"“ "'1‘ rfiflflfl-flflflmt -120“ 1‘" 3W5" “'m = H22 MR; 1;: 4-1,}: 'IZDH'I’H I! man“) 13‘: P:- HJ kH er: «’1'- I-fibfl—E'Ita-mrh—fl? I =fitW- filfin-flbinn? 21.1w: 1: In‘ nun" 1mm! m. I] 0;: fi =32M1= Sit-IIDH-m] 'L' at: {The Muffin-ta 'al' dam urn . M'maw‘w' “1 . T 12mm TIE—lg? ' wt “3"“ T M r 't m W 3hr Fin-rm“ Anus urnmwmlfl mm fia‘flyzfitfiiflrrfi,‘ . . M m . . F '3' w- mm mar-«m “a? A? W DF... = 6-“5 ”hi '5‘” ”P“ .. #9154th 1 man. urn. 0? = its" ”PI ”Fifi-33 ”P“ a; = an.“ Mn. 0; =-I34.+#M&. Tm.‘ {E55295}... 1.,1' .—; 5.4-: mm rm ufirhgr)‘ + 1:3; -= Infiflfli‘q: Egg: % I: m! ID" . HPL"—— Haf-mun airmail: slugs-.- G'I =32 Mia-"I— ' MT£:*¢AMP¢*—— anlmum Win Sims-E: £E=*IB+ Mm!— W: '51.“: I55 MFR-n— Huimm mm: 1:“;=. Iofl ram—— Mat-Sim: tilt principd sham haunppflihsisna-flu Mm: Sim. 1+»!- princlpal mm haul: fifrflEHI- Sign: Illillllfl'l in pill! amazing iaiaracr Hum-HI. ”Iii-I'M!” fl” maximum brim manna; Ina-Wilma Id-bF-phm mm“. Multan“ nut-9F Flam sir-W Emit. Wm ”Fa ”i=0 ' " If T = “T41 A ‘7 I" 1- MW {— —- Jr ”1' Ea! at U T!- ‘ID k-Ft = lDfiD 2-31 h ”—3' fW1MHFm‘4114'M5h r: :1 in. t-flfil'n- =TZ-IE MFm “FEW F1“ " “an.“ . _,u- #5“ II- I Tim SHAH—rant In” "ii" HI: Para: 351m: flf=111 MP; Iain-'32.}! ”Wu. r=_ = “Edda! : I“ 5 MRI. Tim: Tm MPII. I ' Maximum has": lift“: Q1: 'I'I‘z EMPIII-I— Tax-II: I ”3!!! = 34‘“, Hm .—— Mmfimum CmFlua'I-fl: an“; I:- :I: 41": 2M fly:— I. I , l MIIIII'IIIIIII-I Ishtar SUI-53' TIIIu= '32.1HP.;I.-III— 55:0 maths I'm: r31=2¢+é Hm muIBh-Icnflw mi | amniw foam: MI. W hmnimm fiahldrfliflhiogtairfi-flu rm: 4!?) +11, =fih$ MFA :2 1:... 35,3 Hun...— mm 1-, 1.: E: 24.4iHF1 III .1" -—-I- fl I-fi‘fifi'fl- M=ph=flaumsflfl%fi=|flflflmlfim a;=o rpm» 1.61:. 4:, =11.5‘1Mh Tth=immfififlflhm1=flifll III-III PM; shun. ‘r.=:12.|- MEI."- IJ: P= 3&0 III. 1 Wm; :11”, fifiall'r—hrgsngat 35pm. “r.=—1'-;=2II.II.IIm n=fl=mis IIIII. “P" ”-5“ P53 ”to ag=u rfl=t+tfi KEMP... “HEW 13‘ 1,=ZI=25r HIrII IIIIIIIIIIr. 1:; -2£.+ Haw—— _ IE1: 35" P5! (Tl-I: film-‘31:: V' udumrHM5sE d‘Pfln'l'm 1-) 1 “I.“- hi: %fi_ g“):- +111} = 5101?) si " 51H .5} Di: II: arm 35‘. main 4a r53 1'35 ran Tm =W'J‘4Inf- = 5m: Psi $3{W‘fi'fi‘Ji‘Fflfl-‘jzaaamIEWHJ=zm 'smument amusing minn ILL-n) Minimum iii-hula. 3&5: : O‘m = Ififi'fflpfi‘I-II— Hindu“ mt {5mm “‘3 hi-Igf‘fign Maximum 5w Hm“: I" mnywng-n—r Tiflmir- tlu's manual-II: causes: tar-pm qty-I'm” IbIIIIIaIIIIbIII lam]. a,“ Tish-II IIIIIII mmm am: I. new I'm-g ma M | WE‘JEIIFIXSMIIIII ) uzznm IIrI'II. The. am: at point PI am pmpn‘tml ”mm E W: Eur-154:1 an “as“: 51m: ‘1 Wt'ffld, -d+}=251 51' mg: III: -ZI=I= 5’35. #2 in. film: mm = w- W '3"- 53“'*= I aim LIIIIIIJ-WI— 3mm an shut straw {11:ilr- 1W =lfil. Psi-I— 'Lb} Pfiv:n|a!5t mafiigma Indym fill-I35 flag fi"=4lb5 _"fi - - IRFE‘I fmt =Ptn-f-Ell'}: "" fur" = infi'hsl Hammm fins": HIKE-I CE“; “WP-'4‘— Hannah (FMS-5H! Mifii fill-7" fl) Pili— P Maximum Shear Sims: “EMH— — 20a Opal-II— P- {I g kp‘flzipfifia:5fl?i $315:th Mb: 5|an prIncu'pal atmssea hat-M- P IDSI'L-I: H: H, -{1flflfl)fl= 1.9.515 1:41.552 H‘I‘fl 5:555: ‘H'ld. WWW ln-v'mn: 5W 5 5-1:. 1': Pt. 1: mm Il‘mn:+ M5 :3: 2535 II-nI 'W“ W '1’" mam Dflt-OF Pin-m shim v:- F l I'WDH Hufizgntal hmkd; Isfiflfl- at): 1w155mimm d=£flrnm I:.=I:+m I? 121-: EATHLIM ‘M: 1. PI: 2.31:4“ Pl'lfl'?“ Gui-(r1 4-3): #13:- afl: =49. {In-III’II-III" MW - 'I {Fm-n E1. 543 b churilj' 5) . fi— if: 1E2? mm ' 555.1: mm T:- RC. = 505 N' I“ IN: P1 :1! 5W0 r1 {mufMZiLa-Ijzm l“: - . j. zfinlb flit IH‘I psi -- 5-,: amt-EDI”: ca: 735093' = -I.HMP¢.-§1‘"Hh iii—Er Imp-lane: T=||-"‘| P51 l a- :31fl:q Mm (Granular!) m-aF-thd: 171% 01" 5* f... ,=% 3 53‘9F53 1:“ =35... 3:: Imm'mfim stamp-m? up” =|1mmh+aflsnfinzfl #IHM- F ar=1mbfia Psi-II— Wr Hump-tum: W «l— 1..., s 5340 punt—- '53: W. FHFIJ r=5¢rnm 't =3mm :- 9 ”3.5mm T=Sp¢H-m m m a: Hm Em! mummy. 1nd 1? UEE‘IIHFh. tau-45.5mm rwuafiiflhi— Hem rudins= rm In. 5i“. =nr£noufia m) III-Eu;— m: nn H .. 2.1-: «1 51M In. F‘ .. g. m I I: Since mam“; m-i-pz'rw; m-Hfifidm-fl- 135: i “2:“ Eifltflwflflm I” 1., val-11min thy: undu- m minim-H1 W "I" Hula: Shun-Ii hing-mama. {MPH} Irma. by mud huh-«1r? +IH. {VIII-In Mil-u. Ian-din; Pm; in mm (-1} “"‘fl‘ “”1“ "3”“ [—4. 1% a; =1 a; rag = 21.IT+MDMII-P film—Effi- magi-55535 fiv=-T=-Ifl.‘rl ”Ks-g” Oi a. a' O. L "1.... _.....-..'f I. Inc: as E. = 1 + 'I't 133-} "kt“: 10m = 4m +msmr + 13":an mum-n5 "1 art-HIE = fiififlpgfi- 25!!!! p11: ar 25,15- mmfiJflSP n li-l‘hSfi-D- 59}1a{.,a_u}1. F = ' ' an: a; ' '? 2:er H”) = ”13'5”" 51th flags” FF‘: t—1+.53+ ammnh 1115? Expand and tomb”): firms: nmflfilP: 3&3. “H F: fine H- =fifiaflfltw = 1.an r5] 1: :ma Psi a1: MIME! pa: {:5 =153fi Full 135- ruin-m 3 MHWnk. tr: fiflr {L 1:“: gums; ELIE? that . «in was? Ha mpflflli Mist-5 tut = 5MP“; ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern