BavaBatra_45-46_Comp -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה" ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘ÈÏ˘ È ‡¯˙· ‡·· Ó ‰ ÈÓ„ ÈÎȉ ?- È˙ȯÁ‡ ‡Ú¯‡ ‰ÈÏ ˙ȇ„ ȇ ¯„‰ ‰È„È„ ‰ÈÏÚ- È˙ȯÁ‡ ‡Ú¯‡ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ȇ ‰aÈÓ ‰ÈÏ ‡˜Ùa È‡Ó ? c È˙ȯÁ‡ ‡Ú¯‡ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ÌÏÂÚÏ ¯Ó‡„ " ȉÈÏ„ ‡ÁÈa ‡Ï ÌÏ˘È ‡Ï ڢ¯ ‰ÂÏ ÌÏ˘È ‡Ï ڢ¯ ‰ÂÏ ) ) זל םילהת זל םילהת ( x ÛÂÒ ÛÂÒ ÈÓa ̈́ȇ È·‚Ï ÌÏ˘È ‡Ï ڢ¯ ‰ÂÏ ÌÏ˘È ‡Ï ڢ¯ ‰ÂÏ ‡Â‰ c ¯Ó‡„ " ˙ÂȯÁ‡· ‡Ï˘ ÍÏ ÈaÈ·Ê ÈÎ‰Ï " ‡·¯ ÊȯÎÓ ‡ÓÈ˙ȇ " ‡ÙÙ ·¯ " : ‡˙˙Ï ÔÈ˙Áa„ ‡ÏÈÚÏ ÔȘÏÒ„ ‰È¯·Á χ¯˘ÈÏ ‡¯ÓÁ ‰ÈÏ ÔÈ·Ê„ χ¯˘È ¯· ȇ‰ È˙‡ ‡˜Â ȯÎa a‡Â ‰ÈaÈÓ ‰ÈÏ ÒÈ ‰ÈaÈÓ ‰ÈÏ ÈˆÙÓ„ ‡Â‰ ‡aÈ„- ¯ÂÓÁ ˙· ‡È‰˘ ‰· ¯ÈÎÓ Âaȇ˘ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ¯ÂÓÁ ˙· ‡È‰˘ ‰· ¯ÈÎÓ Ï·‡ ‡Ï- ‡Ù·Ϡ‰È„È„Ï ‰ÈÏ ÒÈa‡ ‡Ï„ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ‡Ù·Ϡ‰È„È„Ï ‰ÈÏ ÒÈa‡ Ï·‡ ‡Ï ¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡ : Èa‰ ÏÎ ‡ÎÈÏ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó ? Ú„ÈÓ Ì˙Ò„ Ú„È ‡Â‰ Òa‡ ȯÎa ‡a˘ Ó ¯ ¯˜˘ ÔÈÓÈ ÌaÈÓÈ ‡Â˘ ¯·„ ̉ÈÙ ¯˘‡ ¯˜˘ ÔÈÓÈ ÌaÈÓÈ ‡Â˘ ¯·„ ̉ÈÙ ¯˘‡ ) ) דמק םילהת דמק םילהת ( וכו הקזח ול ןיא ןמוא וכו הקזח ול ןיא ןמוא ' ‰·¯ ¯Ó‡ : ÌÈ„Ú· ÂÏ ¯ÒÓ˘ ‡Ï‡ Âa˘ ‡Ï ÌÈ„Ú· ‡Ï˘ ÂÏ ¯ÒÓ Ï·‡ ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ÍÂ˙Ó " ÌÏÂÚÓ Ìȯ·„ Âȉ ‡Ï " ÈÓa ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈÎ " È„È· ‡È‰ ‰ÁÂ˜Ï " ÓÈ‰Ó Ô W x ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ÈΉ ȇ ÈÓa ÌÈ„Ú· ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ÍÂ˙Ó " ÍÏ ÂÈ˙¯ÊÁ‰ " ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈÎ " È„È· ‡È‰ ‰ÁÂ˜Ï " ÔÓÈ‰Ó c ‰·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ˙¯·Ò ÈÓ " ÌÈ„Ú· ¯ȷÁ ψ‡ „ȘÙÓ‰...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 2

BavaBatra_45-46_Comp -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה" ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online