{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_47-50_Compact -  אָב ָרֲע ַמ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘ÈÏ˘ È · ‡·· ‡¯˙ Ó Ê ÔÏ·˜ ‰Ï ȯӇ " „ÈÚÓ " ‰Ï ȯӇ " „ÈÚÓ Âaȇ "- ‰Ï ȯӇ " „ÈÚÓ " ÈÓ„ ·¯ÚÎ- ‰Ï ȯӇ " „ÈÚÓ Âaȇ " ‰Èȯ˙ ‰È„È· ‰τ ‰ÈÏ ‡ÁÈa„ È˙‡ È΄ Ú· Ï Á ·Â ÏȘ˘ ÈÚ·„ È‡Ó ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ :- ‰˜ÊÁ ÂÏ Ôȇ ÔÓ‡ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È ÔÓ‡ Ô·- ‰˜ÊÁ ÂÏ Ôȇ Òȯ‡ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È Òȯ‡ Ô·- ‰˜ÊÁ Ô‰Ï Ôȇ ÔÏÊ‚ Ô·Â ÔÏÊ‚ ‰˜ÊÁ ÂÏ ˘È ÔÏÊ‚ Ï˘ Âa· Ô· x ÈÓ„ ÈÎȉ ?- Ô‰·‡„ ‡˙aÚË· Â˙‡ ȇ ‡Ï ÈÓa Ía‰ ÂÏÈÙ‡- Ô‰·‡„ ‡˙aÚË· Â˙‡ ‡Ï„ ȇ ÂÏÈÙ‡ ÈÓa ÔÏÊ‚ Ô· c ‡Îȯˆ ‡Ï ÌÈ„Ú È¯Ó‡ ‡˜„ " ÂÏ ‰„‰ ÂaÈaÙ· "- Ía‰ ¯ÓÈÓÏ ‡Îȇ " ȯӇ ‡˜ ‡Ë˘Â˜ "- ȇ‰ ‡ Û Ú Ï ‚ · Ȅ‡„ ÔÓÈ‰Ó ‡Ï ÈÓa ‡a‰Î ·¯„Î ‡a‰Î ·¯ ¯Ó‡„ " ‰ÈÏ È„Â‡„ Â‡Ï È‡ ¯ÂÂÁ˘Ï ‰È¯ÓÁÏ ‰ÈÏ ÈËÓÓ ‰Â‰ " ‡·¯ ¯Ó‡ : Âa· Ô· ÂÏÈÙ‡˘ ÌÈÓÚÙ ‰˜ÊÁ ÂÏ Ôȇ ÈÓa ÔÏÊ‚ Ï˘ ÈÓ„ ÈÎȉ ? Ô‚Π‰Â·‡„ ‡·‡„ ‡˙aÚË· È˙‡ ‡˜„ ? ÔÏÊ‚ ÈÓ„ ÈÎȉ ? W c ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ‡˙ÂaÏÊ‚· ÂÊ ‰„˘ ÏÚ ˜ÊÁ‰˘ Ô‚ΠW c ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯Â : ÂÏÙ ˙È·„ Ô‚ΠÔÂÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ˙¢Ùa ÔÈ‚¯Â‰˘ Èa Ôa·¯ Âa˙- ול ןיא ןמוא ול ןיא ןמוא הקזח הקזח ותונמואמ דרי ותונמואמ דרי הקזח ול שי הקזח ול שי- הקזח ול ןיא סירא הקזח ול ןיא סירא ותוסיראמ דרי ותוסיראמ דרי הקזח ול שי הקזח ול שי- קלחש ןב קלחש ןב השרגתנש השאו השרגתנש השאו םדא לכ ראשכ ןה ירה םדא לכ ראשכ ןה ירה x- ‡ÓÏ˘· קלחש ןב קלחש ןב Íȯˈȇ ‡aÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ " È·‚ ÏÈÁ‡ ÈÏÂÁ‡ ‰ " ˜ ‡ Ó ÚÓ˘ Ï Ô ‡Ï„ - ‡Ï‡ השרגתנש השא השרגתנש השא ‡ËÈ˘Ù c ‡Îȯˆ ‡Ï ˙˘¯Â‚Ó ‰aȇ ˙˘¯Â‚Ó· ‡¯ÈÊ È·¯„Π94 ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· [email protected] c ‡Îȯˆ ‡Ï ˙˘¯Â‚Ó ‰aȇ ˙˘¯Â‚Ó· ‡¯ÈÊ È·¯„Π¯ÈÊ È·¯ ¯Ó‡„ χÂÓ˘ ¯Ó‡ ‡·‡ ¯· ‰ÈÓ¯È È·¯ ¯Ó‡ ‡ : ÌÈÓÎÁ ¯Ӈ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ " ˙˘¯Â‚Ó ‰aȇ ˙˘¯Â‚Ó " Á ‰ÏÚ· ‰È˙ÂaÂÊÓ· ·ÈÈ ÔÓÁa ·¯ ¯Ó‡ : ‡a‰ ÈÏ ¯Ó‡ " ‰È‡¯ ‡ȷ‰˘ ÔÏÂÎ ‰È‡¯ Ô˙Èȇ¯ Ô„È· ‰„˘ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‰È‡¯ ‡È·‰˘ ÔÏÊ‚ Â˙Èȇ¯ Ôȇ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}