{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_51-52 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל ה...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל ה ףדה שת ימוי " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘ÈÏ˘ È ‡¯˙· ‡·· ‡a- ¯Ӈ ‰Ï‚ ÈaÈÈ„Â : ÔȘÈÊÁÓ- ·¯ ¯Ó‡ : ‰Ï‚ ÈaÈÈ„Î ‰Îω- ·¯Ï ÈÒ‡ ·¯Â ‡a‰Î ·¯ ‰ÈÏ Â¯Ó‡ : ‰È˙ÚÓ˘Ó ¯Ó ‰È· ¯„‰ ?- Â‰Ï ¯Ó‡ : ˙ÒÓ È¯Ó‡ ‡¯· ÛÒÂÈ ·¯„Î ו וכו הלעב יסכנב השאל אל וכו הלעב יסכנב השאל אל ' x ‡ËÈ˘Ù ÈaÂÊÓ ‰Ï ˙ȇ„ ÔÂÈÎ ‰Ï· ‡˜„ ‡Â‰ ÈaÂÊÓ c ‡Îȯˆ ‡Ï ‰aÂÊÓÏ È˙ȯÁ‡ ‡Ú¯‡ ‰Ï „ÁÈ„ ‰È‡¯ ‡‰ ˘È ‡ÓÈÏ " ÈÚ·„ ‡Â‰ ÈÊÂÊ ÈÈÂÏ‚Ï " ‰aÈÓ ˙ÚÓ˘ " Â˙˘‡Ï ‰„˘ ¯ÎÂÓ‰ ‰˙a˜ ÔaȯӇ ‡Ï " ÈÚ·„ ‡Â‰ ÈÊÂÊ ÈÈÂÏ‚Ï " " x ‡Ï ‡Óȇ " ‰È‡¯ ‡‰ ˘È ‰a˙Ó ¯Ë˘· "- ‡a‰ ·¯Ï ÔÓÁa ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‡ÓÂÁ˙· ‡˙¯Â‡· Ô·‚ ¯Ó ‰Â‰ ‡Ï ‡˙ÈÈÏÚÓ ÈÏÈÓ ÔaȯӇ„- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : Â˙ȯӇ ‡˙ÈÈÏÚÓ ÈÏÈÓ È‡Ó ?- Â˙˘‡Ï ‰„˘ ¯ÎÂÓ‰ ‰˙a˜ ÔaȯӇ ‡Ï " ÈÚ·„ ‡Â‰ ÈÊÂÊ ÈÈÂÏ‚Ï "- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‡ËÈ˘Ù Ï„ ‡¯Ë˘· Èa˜È˙ ‡Î‰Ó ÈÊÂÊ Ôa˙ ‡Ï ÈÓ תוירחא ןהל שיש םיסכנ תוירחא ןהל שיש םיסכנ ףסכב ןינקנ ףסכב ןינקנ רטשבו רטשבו הקזחבו הקזחבו ? x ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‰ÏÚ ¯Ó˙ȇ ‡Ï χÂÓ˘ ¯Ó‡ " ‰a˙Ó ¯Ë˘· ‡Ï‡ Âa˘ ‡Ï ¯ÎÓ ¯Ë˘· Ï·‡ ‰ÈÓ„ ÂÏ Ô˙È˘ „Ú ‰a˜ ‡Ï " ? c ‡aÂaÓ‰ ·¯ ·È˙ÂÓ Â‡Ï " רטשב רטשב " דציכ דציכ ? סרחה לע וא ריינה לע ול בתכ סרחה לע וא ריינה לע ול בתכ הטורפ הוש וב ןיאש יפ לע ףא הטורפ הוש וב ןיאש יפ לע ףא " ךל הרוכמ ידש ךל הרוכמ ידש " " ךל היונק ידש ךל היונק ידש " הנותנו הרוכמ וז ירה הנותנו הרוכמ וז ירה ? W x ‡Â‰ ‡Ï ‰Ï ·È˙ÂÓ ‰Ï ˜¯ÙÓ ‡Â‰Â " ‰˙Ú¯ ÈaÙÓ Â‰„˘ ¯ÎÂÓ· " ? W x ÔÓÁa ·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‰· ÌÈÈÒÓ È·È· ·¯ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯Â : " ÂÏ ‰a˙ÈÏ ˘˜· ‰a˙Ó· ¯ÎÓ ÔÂ˘Ï· ÂÏ ·˙Î ‰ÓÏ ? ÂÁÎ ˙ÂÙÈÏ È„Î " x È·È˙ÈÓ וררחשו דבעה ןמ הול וררחשו דבעה ןמ הול השרגו השאה ןמ השרגו השאה ןמ ילע ןהל ןיא ילע ןהל ןיא םולכ ו םולכ ו ‡ÓÚË È‡Ó ? ÔaȯӇ„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï " ÈÚ·„ ‡Â‰ ÈÊÂÊ ÈÈÂÏ‚Ï " ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}