{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_53-54 - ~ ~ www.maarava.co.il ~ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ^ i"~...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘ÈÏ˘ È ‡¯˙· ‡·· applelogo - ÂÈapplelogoÙ· ‡Ï˘ ‰ÈÏ ¯ÓÈÓÏ Íȯˆ " Èapplelogo˜Â ˜ÊÁ ÍÏ " " - ·¯ ÈÚ· : ͇ȉ ‰applelogo˙Ó ? - χÂÓ˘ ¯Ó‡ : ‡·‡Ï ‰ÈÏ ÈÚ·˙ È‡Ó ? ‡˙˘‰ ÈÊÂÊ ‰ÈÏ ·È‰È ‡˜„ ¯ÎÓ ‰Ó ‰ÈÏ ¯Ó‡ ȇ " Èapplelogo˜Â ˜ÊÁ ÍÏ " Ôȇ ‡Ï ȇ ‡Ï Ô΢ ÏÎ ‡Ï ‰applelogo˙Ó ? - ¯·Ò ·¯Â : ‰applelogo˙Ó ·È‰È„ Ô‡Ó ·È‰È ‰ÙÈ ÔÈÚ· ? ‰ÓΠאוהש לכ אוהש לכ ? checkbld χÂÓ˘„ΠχÂÓ˘ ¯Ó‡„ " - ¯„‚ ¯„‚ ‰¯˘ÚÏ ÂÓÈÏ˘‰Â - ˆÈ ÒapplelogoÎÈ˘ È„Î ‰ˆ¯Ù ı¯Ù ‰· ‡ ‰˜ÊÁ ÂÊ È¯‰ " W xmarkbld ÈÓ„ ÈÎȉ ¯„‚ ȇ‰ ? - ‰Ï ȘÏÒ Â‰ ‡Ï ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡ÓÈÏȇ ‰Ï ȘÏÒ ‡Ï ÈÓapplelogo ‡˙˘‰Â „·Ú È‡Ó ? - Ò Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡Ï‡Â ‰Ï È˜Ï ‰Ï ȘÏÒ ‡Ï ‡˙˘‰Â ? „·Ú ‡·ÂË checkbld ‡Îȯˆ ‡Ï ‰Ï ȘÏÒ Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡Á¯· ‡˜Á„· ‰Ï ȘÏÒ ‡˜ ‡˙˘‰Â W xmarkbld ÈÓ„ ÈÎȉ ‰ˆ¯Ù ȇ‰ ? - ‰· ÈÏÈÈÚ Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡ÓÈÏȇ ‰· ÈÏÈÈÚ ÈÓapplelogo ‡˙˘‰Â „·Ú È‡Ó ? - ‰· ÈÏÈÈÚ Â‰ ‡Ï ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡Ï‡Â ‰· ÈÏÈÈÚ ‡˜ ‡˙˘‰Â ? „·Ú ‡·ÂË checkbld ‡Îȯˆ ‡Ï ‡˜Á„· ‰· ÈÏÈÈÚ Â‰ ‡¯˜ÈÚÓ„ ‡Á¯· ‰· ÈÏÈÈÚ ‡˙˘‰Â Ò‡ ·¯ ¯Ó‡ ÔapplelogoÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ È : - ÏÈÚ‰ ¯Â¯ˆ Ô˙applelogo - ÏÈÚ‰ ¯Â¯ˆ ÏËapplelogo ‰˜ÊÁ ÂÊ È¯‰ ? È‡Ó " Ô˙applelogo " ȇÓ " ÏËapplelogo " ? W checkbld ‡ÓÈÏȇ " - ¯Â¯ˆ Ô˙applelogo ‰applelogoÈÓ ‡ÈÓ ¯ÎÒ - ¯Â¯ˆ ÏËapplelogo ‰applelogoÈÓ ‡ÈÓ ˜Èه " xmarkbld ȇ‰ ' ·Ó ¯·Á ÈÒÎapplelogoÓ È¯‡ Áȯ ' ‡Â‰ W checkbld ‡Ï‡ - ¯Â¯ˆ Ô˙applelogo ˆ„ ‡ÈÓ ‰Ï „Ó - ¯Â¯ˆ ÏËapplelogo ‡ÈÓ ‰Ï Á¯‡Â ÔapplelogoÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÒ‡ ·¯ ¯Ó‡Â : Ô‰ÈapplelogoÈ· „Á‡ ¯ˆÓ ˙„˘ È˙˘ Ô‰Ó ˙Á‡· ˜ÈÊÁ‰ - ‰˙Âapplelogo˜Ï ‰‡applelogo˜
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב 106 ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· [email protected] Ô‰Ó ˙Á‡· ˜ÈÊÁ‰ - ‰˙Âapplelogo˜Ï ‰‡applelogo˜ -
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern