BavaBatra_55-57_Compact -  ַמ אָב ָרֲע...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  ַמ אָב ָרֲע דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· ‰a χÂÓ˘„ ̈́ȇΠ¯Ó ÈÏ „·ÚÈÏ ‡„ χÂÓ˘ ¯Ó " „·Ï· ¢ÂÎÓ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ ‰a˜ ‡Ï "- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ȇ‰· ÈÏ ‡¯È·Ò ÔÈ˙ÚӢΠ‡a‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡a‰ ·¯ ¯Ó‡„ " „Á‡ ˘ÂÎÓ ‰· ˘ÎÈa˘ ÔÂÈÎ ‰ÏÂÎ ‰a˜ " ÔÈ·‡ ¯· ‡a‰ ·¯ ÁÏ˘ : ‰„˘ Á˜Ï˘ χ¯˘È ÈÂ‚Ó ‰· ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ χ¯˘È ‡·Â „ÈÓ ‰˙‡ ÌȇȈÂÓ Ôȇ ¯·„· ÔÈ¢ ÂaÈ˙·¯ ÏΠ‡ÚÏȇ È·¯Â ÔÈ·‡ È·¯ ‰È‰ ÔΠ‰·¯ ¯Ó‡ : χÂÓ˘„ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙ÂÏ‚ ˘È¯ ‰ÈÓÁa ¯· Ô·˜ÂÚ ÈÏ ÈÚ˙˘È‡ ÈÏÈÓ ˙Ï˙ Èa‰- ‡˙ÂÎÏÓ„ ‡aÈ„ ‡aÈ„- ÔÈa˘ ÔÈÚ·¯‡ „Ú È‡Ò¯Ù„ ‡˙ÂÒȯ‡Â- ‡˜ÒËÏ ‡Ú¯‡ ÔÈ·Ê„ ȯ¯‰Ê Èa‰Â ÈaÈ·Ê Â‰aÈ·Ê- Ó Èa‰Â ‡˜ÒËÏ ÈÏÈ ‡Ï ‡‚¯ÎÏ Ï·‡ ‡ÓÚË È‡Ó ? ‡‚¯Î ÁaÓ È¯·‚„ Û˜¯˜‡- ¯Ó‡ Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡a‰ ·¯ : ‡‚¯ÎÏ È„·Ú˙˘Ó ‡„΄ È¯Ú˘ ÂÏÈÙ‡ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : Ô˙a ¯· ‡a‰ ÈÏ ¯Ó‡ " ¯ÓÈÓ‡ ‰· È˘˜ " ÔΠ̇ ¯Âη‰ Âa· ˙˘Â¯È ˙ÏË· ‰ÈÏ ‰Â‰„ ȇ¯ ˜ÊÁÂӷΠȇ¯· ÏËÂa ¯Âη‰ Ôȇ " ¯Ó‡ È ‰ÈÏ " ÈΉ ȇ ÈÓa ‡˜ÒË ÂÏÈÙ‡ ÍÏ ˙ȇ ‰Ó ‡Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ? ˙ÈÓ ‡˜ÒË ·È‰È„ ÈÓa ‡Î‰ ˙ÈÓ ‡‚¯Î ·È‰È„ " " È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : Ô˙a ¯· ‡a‰ ÈÏ ¯Ó‡ " ÈÏ Â¯Ó‡Â ‡·¯„ ȯÙÒÏ Â‰aÈ˙Ïȇ˘ " Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡a‰ ·¯Î ‡˙Îω " " x ‡È‰ ‡Ï ¯Ó‡„ ‡Â‰ ‰È˙ÏÈÓ ÈÓÂ˜Â‡Ï Ì˙‰ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡Â : ‡˙Ó ÚÈÈÒÓ ˙΄¯Ù- ‡˙Ó ‰È˙ÏȈ‡„ ÈÏÈÓ Èa‰Â- ȘÒÈ„a‡ Ï·‡ ‡È‰ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÒ- ¯ ¯Ó‡ ‡ ÈÒ‡ · ¯Ó ¯ È· ÔaÁÂÈ : ÔȘÈÒÙÓ ·ˆÁ‰Â ¯ˆÓ‰ ¯‚‰ ÈÒÎa· ‰‡ÓÂË ‰‡Ù ÔÈaÚÏ Ï·‡ ‡Ï- ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ : ‰‡ÓÂË ‰‡ÙÏ ÂÏÈÙ‡ ? ‡È‰ È‡Ó ‰‡Ù ? c Ôa˙„ האפל ןיקיספמ ולאו האפל ןיקיספמ ולאו לחנה לחנה תילולשהו תילולשהו ה ךרדו ה ךרדו םיבר םיבר דיחיה ךרדו דיחיה ךרדו םיברה ליבשו םיברה ליבשו םימשגה תומיב ןיבו המחה תומיב ןיב עובקה דיחיה ליבשו םימשגה תומיב ןיבו המחה תומיב ןיב עובקה דיחיה ליבשו 110 ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· [email protected] לחנה לחנה תילולשהו תילולשהו םיברה ךרדו םיברה ךרדו...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 5

BavaBatra_55-57_Compact -  ַמ אָב ָרֲע...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online