BavaBatra_55-57_Compact - ~ ~ www.maarava.co.il ~ ~ ~ ^ ~ ~...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ַמ א ָב ָרֲע דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· ‰applelogo χÂÓ˘„ ̈́ȇΠ¯Ó ÈÏ „·ÚÈÏ ‡„ χÂÓ˘ ¯Ó " „·Ï· ¢ÂÎÓ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ ‰applelogo˜ ‡Ï " - ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ȇ‰· ÈÏ ‡¯È·Ò ÔÈ˙ÚӢΠ‡applelogo‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡applelogo‰ ·¯ ¯Ó‡„ " „Á‡ ˘ÂÎÓ ‰· ˘ÎÈapplelogo˘ ÔÂÈÎ ‰ÏÂÎ ‰applelogo˜ " ÔÈ·‡ ¯· ‡applelogo‰ ·¯ ÁÏ˘ : ‰„˘ Á˜Ï˘ χ¯˘È ÈÂ‚Ó ‰· ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ χ¯˘È ‡·Â „ÈÓ ‰˙‡ ÌȇȈÂÓ Ôȇ ¯·„· ÔÈ¢ ÂapplelogoÈ˙·¯ ÏΠ‡ÚÏȇ È·¯Â ÔÈ·‡ È·¯ ‰È‰ ÔΠ‰·¯ ¯Ó‡ : χÂÓ˘„ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙ÂÏ‚ ˘È¯ ‰ÈÓÁapplelogo ¯· Ô·˜ÂÚ ÈÏ ÈÚ˙˘È‡ ÈÏÈÓ ˙Ï˙ Èapplelogo‰ - ‡˙ÂÎÏÓ„ ‡applelogoÈ„ ‡applelogoÈ„ - ÔÈapplelogo˘ ÔÈÚ·¯‡ „Ú È‡Ò¯Ù„ ‡˙ÂÒȯ‡Â - ‡˜ÒËÏ ‡Ú¯‡ ÔÈ·Ê„ ȯ¯‰Ê Èapplelogo‰Â ÈapplelogoÈ·Ê Â‰applelogoÈ·Ê - Ó Èapplelogo‰Â ‡˜ÒËÏ ÈÏÈ ‡Ï ‡‚¯ÎÏ Ï·‡ ‡ÓÚË È‡Ó ? ‡‚¯Î ÁapplelogoÓ È¯·‚„ Û˜¯˜‡ - ¯Ó‡ Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡applelogo‰ ·¯ : ‡‚¯ÎÏ È„·Ú˙˘Ó ‡„΄ È¯Ú˘ ÂÏÈÙ‡ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : Ô˙applelogo ¯· ‡applelogo‰ ÈÏ ¯Ó‡ " ¯ÓÈÓ‡ ‰· È˘˜ " ÔΠ̇ ¯Âη‰ Âapplelogo· ˙˘Â¯È ˙ÏË· ‰ÈÏ ‰Â‰„ ȇ¯ ˜ÊÁÂӷΠȇ¯· ÏËÂapplelogo ¯Âη‰ Ôȇ " ¯Ó‡ È ‰ÈÏ " ÈΉ ȇ ÈÓapplelogo ‡˜ÒË ÂÏÈÙ‡ ÍÏ ˙ȇ ‰Ó ‡Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ? ˙ÈÓ ‡˜ÒË ·È‰È„ ÈÓapplelogo ‡Î‰ ˙ÈÓ ‡‚¯Î ·È‰È„ " " È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : Ô˙applelogo ¯· ‡applelogo‰ ÈÏ ¯Ó‡ " ÈÏ Â¯Ó‡Â ‡·¯„ ȯÙÒÏ Â‰applelogoÈ˙Ïȇ˘ " Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡applelogo‰ ·¯Î ‡˙Îω " " xmarkbld ‡È‰ ‡Ï ¯Ó‡„ ‡Â‰ ‰È˙ÏÈÓ ÈÓÂ˜Â‡Ï Ì˙‰ È˘‡ ·¯ ¯Ó‡Â : ‡˙Ó ÚÈÈÒÓ ˙΄¯Ù - ‡˙Ó ‰È˙ÏȈ‡„ ÈÏÈÓ Èapplelogo‰Â - ȘÒÈ„applelogo‡ Ï·‡ ‡È‰ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÒ - ¯ ¯Ó‡ ‡ ÈÒ‡ · ¯Ó ¯ È· ÔapplelogoÁÂÈ : ÔȘÈÒÙÓ ·ˆÁ‰Â ¯ˆÓ‰ ¯‚‰ ÈÒÎapplelogo· ‰‡ÓÂË ‰‡Ù ÔÈapplelogoÚÏ Ï·‡ ‡Ï - ÔapplelogoÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ : ‰‡ÓÂË ‰‡ÙÏ ÂÏÈÙ‡ ? ‡È‰ È‡Ó ‰‡Ù ? checkbld Ôapplelogo˙„ האפל ןיקיספמ ולאו האפל ןיקיספמ ולאו לחנה לחנה תילולשהו תילולשהו ה ךרדו ה ךרדו םיבר םיבר דיחיה ךרדו דיחיה ךרדו םיברה ליבשו םיברה ליבשו םימשגה תומיב ןיבו המחה תומיב ןיב עובקה דיחיה ליבשו
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern