BavaBatra_58-59 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Áa ‰Ó„ ı¯‡‰ ÌÚ Ï˘Â ‰¯Â„ÓÏ ‰˙‡ ˙ÂÙÈ˜Ó ˙¯„˜Â- ? ÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ‰ËÓ Ì „ˆÈÎ ? c ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÔÈÏ„aÒ ‡Ï‡ ‰È˙Á˙ Ôȇ˘ ÏÎ ˙ÂÓÈ· ÔÈÏÚaÓ ÈÓ˘‚‰ Ì ÒÂÏ· ¯ˆÂ‡Ï ‰Ó„ ı¯‡‰ ÌÚ Ï˘Â ‡˙¯ÚÓ ÔÈÈˆÓ ‡˜ ‰Â‰ ‰‡a· È·¯ ‡·· ÈÓ˜ ȇ˜„ ̉¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡Ï ‰ÈÁ΢‡ ̉¯·‡„ ‡˙¯ÚÓÏ ‡ËÓ ÈÎ- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ̉¯·‡ „È·Ú ‡˜ È‡Ó ?- Èa‡‚ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰¯˘„ ‰Ùaη ‰È˘È¯· ‰ÈÏ ‡aÈÈÚÓ ‡˜Â- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‰ÈÏ ‡Óȇ ÏÈÊ " ‡··‡ ȇ˜ ‰‡a· "- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ÏÂÚÈÏ ‡ÎÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰· ¯ˆÈ„ ÚÈ„È Ú„ÈÓ ÏÈÈÚ ÔÈÈÚ ˜ÙaÂ- ‰¯Ó‡Â Ϙ ˙· ‰˙ˆÈ Ô¢‡¯‰ Ì„‡„ ‡˙¯ÚÓÏ ‡ËÓ ÈÎ : Èa˜ÂÈ„ ˙ÂÓ„· ˙ÏÎ˙Òa ÏÎ˙Ò˙ χ ‰ÓˆÚ Èa˜ÂÈ„·- Ú· ‡‰ ‡˙¯ÚÓ ÈaÂÈˆÏ ‡aÈ- ˙ÈÓÈaÙ‰ ˙„Ó ÍÎ ‰aˆÈÁ‰ ˙„ÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ " ÂÊÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÊ ÌÈ˙· Èa˘ "- ‰aÂ˙Á˙‰ ˙„Ó ÍÎ ‰aÂÈÏÚ ˙„ÓÎ ‰‡a· È·¯ ¯Ó‡ : ÂÈ·È˜Ú Èa˘· È˙ÏÎ˙Òa ‰ÓÁ ÈÏ‚Ï‚ Èa˘Ï ÌÈÓ„ ̄‡ ÈaÙ· Û˜Π‰¯˘ ÈaÙ· ÏΉ Ì„‡ ÈaÙ· Û˜Π‰ÂÁ ÈaÙ· ‰¯˘ Û˜Π̄‡ ÈaÙ· ‰ÂÁ Ì„‡ ÈaÙ· Ì„‡ ÈaÙ· Û˜Π‰aÈ΢ ÈaÙ· Ì„‡ ‡a‰Î ·¯„ ‰È¯Ù¢ ·¯„ ‰È¯Ù¢ ÔÈÚÓ ·¯„ ‰È¯Ù¢ ‰·‡ È·¯„ ‰È¯Ù¢ ÔÈÚÓ ÂaÈ·‡ ·˜ÚÈ„ ‰È¯Ù¢ ÔÈÚÓ Â‰·‡ È·¯„ ‰È¯Ù¢ Ô¢‡¯‰ Ì„‡„ ‰È¯Ù¢ ÔÈÚÓ ÂaÈ·‡ ·˜ÚÈ„ ‰È¯Ù¢ È·Î˘ ËÈËÁ ‰Â‰„ ‡˘Â‚Ó‡ ‡Â‰‰ ‰a˙Ó ¯· È·ÂË ·¯„ ‡˙¯ÚÓ‡ ‡ËÓ ÈÎ ‰Èa˜È„· ‰È˘Ù˙ ÈÈ·‡ ‡˙‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ÍaÈÓ ‡˙ÂËÓ· ‰È˜·˘ ‡˙‡ ¯„‰ È˙ȯÁ‡ ‰a˘Ï ‰Èa˜È„· ‰È˘Ù˙ ÈÈ·‡ ‡˙‡ ‰Èa˜È„Ï ‡ÈÊ‚Â ‡¯ÙÒÓ È˙Èȇ„ „Ú ‰È˜·˘ ‡Ï Â‰Ï ¯Ó‡„ ‡Â‰‰ " ȇ¯· „ÁÏ ‡¯ÙÚ„ ‡˙È·Á ȇ¯· „ÁÏ ÈÓ¯‚„ ‡˙È·Á ȇ¯· „ÁÏ ‡¯„‡„ ‡˙È·Á " Â‰Ï ¯Ó‡˜ È‡Ó ÈÚ„È Â‰ ‡Ï ‰‡a· È·¯„ ‰ÈÓ˜Ï Â˙‡- Â‰Ï ¯Ó‡ : ‡Ú¯‡ ÂÎÏ ˙ȇ ?- ‰ÈÏ Â¯Ó‡ : Ôȇ- ‡˙ÂÈÁ ÂÎÏ ˙ȇ ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BavaBatra_58-59 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online