BavaBatra_60-61 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ‡¯˙· ‡·· Ò ÔÓÁa ·¯ ¯Ó‡ : ÌÂ˙ÒÏ ‰˜ÊÁ ȉ ¯˙Ï‡Ï Ì„‡ Ôȇ˘ Ò˘ ÈÂ˘Ú ˜˙¢ ÂÈaÙ· ¯‡ ÌÈÓ˙ תרחא רצחב תיב חקל תרחא רצחב תיב חקל ה רצחל ונחתפי אל ה רצחל ונחתפי אל ןיפתוש ןיפתוש ? ‡ÓÚË È‡Ó ? c ͯ„‰ ˙‡ ̉ÈÏÚ ‰·¯Ó˘ ÈaÙÓ x ‡ÙÈÒ ‡Óȇ הצר םא אלא הצר םא אלא ותיבמ םינפל רדחה תא הנוב ותיבמ םינפל רדחה תא הנוב ותיב יבג לע היילע הנובו ותיב יבג לע היילע הנובו ͯ„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰·¯Ó ‡Ï‰Â c ‡a‰ ·¯ ¯Ó‡ :- È‡Ó רדח רדח ? ÌÈa˘· ˜ÏÁ˘- ȇÓ היילע היילע ? ȇ˙Ù‡ ‡˙Èa˙Ó- םדא חתפי אל חתפ דגנכ חתפ ןיפתושה רצחל ןולח דגנכ ןולחו ןטק היה לודג ונשעי אל דחא םינש ונשעי אל- ןולח דגנכ ןולחו חתפ דגנכ חתפ םיברה תושרל אוה חתופ לבא ןטק היה לודג ותוא השוע דחאו םינש ותוא השוע ‡¯Ó‚ ? ÈÏÈÓ Èa‰aÓ ? c ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ‡„ ‡¯˜ ¯Ó ÂÈË·˘Ï Ô΢ χ¯˘È ˙‡ ‡¯È ÂÈaÈÚ ˙‡ ÌÚÏ· ‡˘È ÂÈË·˘Ï Ô΢ χ¯˘È ˙‡ ‡¯È ÂÈaÈÚ ˙‡ ÌÚÏ· ‡˘È ) ) דכ רבדמב דכ רבדמב ( ‰‡¯ ‰Ó ? ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaÂÂÎÓ Ì‰Èω‡ ÈÁ˙Ù Ôȇ˘ ‰‡¯ ¯Ó‡ " ‰aÈ΢ ̉ÈÏÚ ‰¯˘˙˘ ÂÏω Ôȇ¯ " ןטק היה ןטק היה לודג ונשעי אל לודג ונשעי אל ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯ ¯·Ò :- ÈÚ·¯‡ ¯· ÈaÓ˙ ¯· ‰ÈÈ¢ÈÏ ‡Ï ‡ ¯ˆÁ· ‡ÈaÓ˙ ÏȘ˘ ‡˜„- È˙¯˙ ¯· Ï·‡ ‰Ú·¯‡ ¯· ‰ÈÈ¢ÈÏ ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ x ‡·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈˆÓ " ÍaÈÓ ÈÚÂaˈ‡Ï ‡aÈˆÓ ‡¯ËÂÊ ‡Á˙ÈÙ· ÈÙ· ÍaÈÓ ÈÚÂaˈ‡ ‡aÈˆÓ ‡Ï ‰·¯ ‡Á˙ " דחא דחא םינש ונשעי אל םינש ונשעי אל ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÁ ¯· ÈÓ¯ ¯·Ò :- ·¯‡ ¯· ÈÚ È˙¯˙ È˙¯˙ Èa· ȯ˙ ‰ÈÈ¢ÈÏ ‡Ï ¯ˆÁ· ÈaÓ˙ ÏȘ˘ ‡˜„- ÈÚ·¯‡ ÈÚ·¯‡ Èa· ‰ÈÈ¢ÈÏ ÈaÓ˙ ¯· Ï·‡ ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ x ‡·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈˆÓ " ÈÓ ÈÚÂaˈ‡ ‡aÈˆÓ ‡Á˙ÈÙ „Á· Ía ÍaÈÓ ÈÚÂaˈ‡ ‡aÈˆÓ ‡Ï ȯ˙· " יברה תושרל אוה חתופ לבא יברה תושרל אוה חתופ לבא ם חתפ דגנכ חתפ חתפ דגנכ חתפ ‰ÈÏ ¯Ó‡„ " ÌÈ·¯‰ ˙¢¯ Èa·Ó ÈÚÂaˈ‡ ˙ÈÚ· ‡‰ ÛÂÒ ÛÂÒ " ‡˙Èa˙Ó- םיברה תושר תחת ללח ןישוע ןיא תורוב ןיחיש תורעמו םינבא הנועטו תכלהמ הלגע אהתש ידכ ריתמ רזעילא יבר...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BavaBatra_60-61 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online