BavaBatra_62-64 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ˜¯Ù ÈÚÈ·¯ ‡¯˙· ‡·· Ò · ‰ÈÏ ¯Ó‡ ȇ " ÈÒÎa " È„·Ú È˙· ÂÏÈÙ‡ ¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓ Í¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ ÂÏ ¯ˆÓ ·¯ ¯Ó‡ : ¯ˆ˜‰ „‚aÎ ‡Ï‡ ‰a˜ ‡Ï x ¯Ó‡ ·¯Ï ÈÒ‡ ·¯Â ‡a‰Î ·¯ ‰ÈÏ Â : ¯Â˙ ˘‡¯ „‚aÎ ‰a˜È ·¯ ˜È˙˘ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÔÂÚӢ Է‡¯ ¯ˆÓ ‡Îȇ„ ‡Îȉ ·¯ ‰„ÂÓ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ‰„‰È ÈÂÏ ¯ˆÓ ÈÂÏ „‚aΠԷ‡¯„ ‰ÈÏ ·˙ÎÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰„Ó ‰„Â‰È „‚aÎ ÔÂÚÓ˘„ ‰ÈÏ ·˙Î ‡Ï ‰aÈÓ ÚÓ˘ " ‰ÈÏ ¯Ó‡„ ‡Â‰ ¯Â˙ ˘‡¯ „‚aÎ " ¯ˆÓ ̯„ ÔÂÙˆ ÔÂÚÓ˘ ¯ˆÓ ·¯ÚÓ Á¯ÊÓ Ô·Â‡¯ ‰ÈÏ ·˙ÎÓÏ Íȯˆ " Ôȯ˙ ÔÈÁ¯ Է‡¯ ¯ˆÓ Ôȯ˙ ÔÈÁ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ˆÓ " ? Â‰Ï ‡Èڷȇ :- ˙Âa¯˜‰ ˙‡ ÂÏ ÌÈÈÒ Â‰Ó ?- ̇‚ ÔÈÓÎ Â‰Ó ?  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב 124 ‰ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ˜¯Ù ÈÚÈ·¯ ‡¯˙· ‡·· [email protected] ÔȂ¯ÈÒ· Â‰Ó ? ˜È˙ È˘ÈÏ˘ ¯ˆÓ Èa˘ ¯ˆÓ Ô¢‡¯ ¯ˆÓ ÂÏ ¯ˆÓ ÂÏ ¯ˆÓ ‡Ï ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓÂ- ·¯ ¯Ó‡ : ÏΉ ‰a˜ ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓÓ ıÂÁ- ¯Ó‡ χÂӢ : ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ÂÏÈÙ‡- ¯Ó‡ ÈÒ‡ ·¯Â : ‰ÏÂÎ ÈaÙ ÏÚ „Á‡ ÌÏ˙ ‡Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ¯Ó‡„ ·¯Î ‰Ï ¯·Ò " ȯÂÈ˘ ¯ÈÈ˘ " ¯ˆÓ· ¯ÈÈ˘„Ó ȉÏÂη ÈÓa ¯ÈÈ˘- ‡·¯ ¯Ó‡ : ‡˙Îω " ÏΉ ‰a˜ ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓÓ ıÂÁ "- ÚÏ·Ó ‡Ï„ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ÚÏ·Ó Ï·‡ ‰a˜- ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡Îȇ„ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ÈÓa ÚÏ·Ó ‡Ï ÈΠ˙ ȉ ÔÈ·˜ ˙Ú˘ ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡ÎÈÏ Ï·‡ ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï ‰a˜ ÚÏ·ÂÓ È΄ ÏÏÎÓ ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡Îȇ„ ·‚ ÏÚ Û‡ ‰a˜- ȯӇ„ ‡Îȇ ‡·¯ ¯Ó‡ : ‡˙Îω " ÏΉ ‰a˜ ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ÂÏÈه "- ‡Ï ÚÏ·Ó„ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ÚÏ·Ó ‡Ï Ï·‡ Èa˜ ‡Ï- ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡ÎÈÏ„ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ÈÓa ÚÏ·Ó ÈΠÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡Îȇ Ï·‡ ‰a˜ ‡Ï ÚÏ·ÂÓ ‡Ï È΄ ÏÏÎÓ Ú Û‡ ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡ÎÈÏ„ ·‚ Ï Èa˜ ‡Ï- ‡·¯„ Èa˘ÈÏ Â‰Èȯ˙Ó ÔaÈÚÓ˘ È„ÈÓ ‡Ï ¯ÈÈ˘ ‡Ï ‰„˘·„- ÈÓa ÔaÈÚÓ˘Â- ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙ ȉ ‡Ï ‡Ï˜È„„ ‡·Îȯ ‰ÈÏÚ ‡ÎÈÏ ÚÏ·Ó„ ‡Îȉ„...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

BavaBatra_62-64 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online