BavaBatra_72-74 -  אָב ָרֲע ַמ לל דומי...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ לל דומי שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ˜¯Ù ÈÚÈ·¯ ‡¯˙· ‡·· Ú · W x ‡·È˜Ú È·¯Î ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï ‰Ï ˙Ó˜ÂÓ ˙ÈˆÓ ÈÓ ? ‡Èa˙ ‡‰Â- תונליא השלש שידקה תונליא השלש שידקה האס תיבל הרשע עטממ האס תיבל הרשע עטממ םהיניבש תונליאה תאו עקרקה תא שידקה ירה םהיניבש תונליאה תאו עקרקה תא שידקה ירה הדופ אוהשכ ךכיפל הדופ אוהשכ ךכיפל ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז תיב הדופ ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז תיב הדופ- ןאכמ תוחפ ןאכמ תוחפ ןכ לע רתוי וא ןכ לע רתוי וא הז רחא הזב ןשידקהש וא הז רחא הזב ןשידקהש וא שידקה אל הז ירה שידקה אל הז ירה םהיניבש תונליאה תא אלו עקרקה אל םהיניבש תונליאה תא אלו עקרקה אל- הדופ אוהשכ ךכיפל הדופ אוהשכ ךכיפל ןהיוושב תונליאה תא הדופ ןהיוושב תונליאה תא הדופ- דוע אלו דוע אלו תונליאה תא שידקה וליפא אלא תונליאה תא שידקה וליפא אלא עקרקה תא שידקהו רזחו עקרקה תא שידקהו רזחו פ אוהשכ פ אוהשכ הדו הדו ןהיוושב תונליאה תא הדופ ןהיוושב תונליאה תא הדופ ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז תיב הדופו רזוחו ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז תיב הדופו רזוחו ÈaÓ ?- ‡·È˜Ú È·¯ ȇ ¯Ó‡ ‡‰ " ¯ÎÂÓ ¯ÎÂÓ ‰ÙÈ ÔÈÚ· " ˘È„˜Ó Ô΢ ÏÎÂ- Ôa·¯ ȇ ȯӇ ‡‰ " ¯ÎÂÓ ¯ÎÂÓ ‰Ú¯ ÔÈÚ·„ ‡Â‰ È„˜Ó Ï·‡ ˘ ˘È„˜Ó ‰ÙÈ ÔÈÚ· "- ‡ËÈ˘Ù ‡Ï‡ ‡È‰ ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ô‡Ó„ ‡·Èχ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â ?- ‡·È˜Ú È·¯„ ‡·Èχ ȇ ¯Ó‡ ‡‰ " ¯ÎÂÓ ¯ÎÂÓ ‰ÙÈ ÔÈÚ· " ÏΠ˘È„˜Ó Ô΢ - χ ‡ËÈ˘Ù ‡Ï‡ Ôa·¯„ ‡·È ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯·Ò ‡˜Â " ¯ÎÂÓ„ ÈÎȉ ÈÎ ¯ÎÂÓ ‰Ú¯ ÔÈÚ· ˘È„˜Ó ‰Ú¯ ÔÈÚ· ÈÓa ˘È„˜Ó ‡Ú¯‡ ¯ÈÈ˘Ó "  אָב ָרֲע ַמ לל דומי שת ימויה ףדה " ע דבלב 144 ‰ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ˜¯Ù ÈÚÈ·¯ ‡¯˙· ‡·· [email protected] ‡Â ˘˜ ‡Ï ‡È שדקה הדשמ ןיקנויו ליאוה שדקה הדשמ ןיקנויו ליאוה W c ‡Ï‡ Â‰Ï ¯Ó‡˜ Ôa·¯„ ̉ȯ·„Ï ÔÂÚÓ˘ È·¯ " È„È„Ï ¯ÎÂÓ„ ÈÎȉ ÈÎ ¯ÎÂÓ ‰Ú¯ ÔÈÚ· ˘È„˜Ó ‰Ú¯ ÔÈÚ· ÈÓa ˘È„˜Ó ¯ÈÈ˘Ó È¯ÂÈ˘Â ÂÎ„È„Ï „ ‡‰ÈÓ ÈÏ Â„Â‡ בכרומה בורח אלא שידקה אל בכרומה בורח אלא שידקה אל...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 6

BavaBatra_72-74 -  אָב ָרֲע ַמ לל דומי...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online