BavaBatra_75-76 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ú ‰ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ Ô˙aÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ˙¢ÚÏ Ï‡È¯·‚ „È˙Ú Ô˙ÈÂÏ ÌÚ ‡È‚Èa˜ ¯Ó‡a˘ ÂaÂ˘Ï ÚȘ˘˙ Ï·Á·Â ‰ÎÁ· Ô˙ÈÂÏ Í¢Ó˙‰ ÂaÂ˘Ï ÚȘ˘˙ Ï·Á·Â ‰ÎÁ· Ô˙ÈÂÏ Í¢Ó˙‰ ) ) מ בויא מ בויא ( ˜‰ ‡ÏÓχ ˘Â„ · ͯ ‰ ‡Â ¯ÊÂÚ Â ÂÏ ÏÂÎÈ Ôȇ ¯Ó‡a˘ ·¯Á ˘‚È Â˘ÂÚ‰ ·¯Á ˘‚È Â˘ÂÚ‰ ) ) מ בויא מ בויא ( È·¯ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ : ·Ú¯ Ô˙ÈÂÏ˘ ‰Ú˘· ‰Ïˆӷ˘ ˙ÂÓÈÓ ÏÎ ÁÈ˙¯Ó ÂÈÙÓ Ï·‰ ‡ÈˆÂÓ ¯Ó‡a˘ ‰ÏÂˆÓ ¯ÈÒÎ ÁÈ˙¯È ‰ÏÂˆÓ ¯ÈÒÎ ÁÈ˙¯È ) ) אמ בויא אמ בויא ( Ô„Ú Ô‚Ï Â˘‡¯ ÒÈaÎÓ ‡ÏÓχ ÂÓÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰È¯· ÏÎ Ôȇ ÂÁȯ· „ ¯Ó‡a˘ ‰Á˜¯ÓÎ ÌÈ˘È ÌÈ ‰Á˜¯ÓÎ ÌÈ˘È ÌÈ ) ) אמ בויא אמ בויא ( ‡Óˆ˘ ‰Ú˘·Â ÌÈ· ÌÈÓÏ˙ ÌÈÓÏ˙ ‰˘ÂÚ ¯Ó‡a˘ ·È˙a ¯È‡È ÂȯÁ‡ ·È˙a ¯È‡È ÂȯÁ‡ ) ) אמ בויא אמ בויא ( ·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ : ‰a˘ ÌÈÚ·˘ „Ú Âa˙È‡Ï ¯ÊÂÁ ̉˙ Ôȇ ¯Ó‡a˘ ‰·È˘Ï ̉˙ ·Â˘ÁÈ ‰·È˘Ï ̉˙ ·Â˘ÁÈ ) ) אמ בויא אמ בויא ( Ôȇ " ‰·È˘ " ÁÙ ÌÈÚ·˘Ó ‰˙ ‡ ‰·¯ ¯Ó‡ ¯Ó ¯ È· ÔaÁÂÈ : ˜‰ „È˙Ú ˘Â„ · ͯ ‰ ‡Â Ô˙ÈÂÏ Ï˘ ¯˘·Ó ÌȘȄˆÏ ‰„ÂÚÒ ˙¢ÚÏ ¯Ó‡a˘ Ìȯ·Á ÂÈÏÚ Â¯ÎÈ Ìȯ·Á ÂÈÏÚ Â¯ÎÈ ) ) מ בויא מ בויא (- Ôȇ ' ‰¯Î ' ‰„ÂÚÒ ‡Ï‡ ¯Ó‡a˘ Â˙˘È ÂÏ·È ‰Ï„‚ ‰¯Î Ì‰Ï ‰¯ÎÈ Â˙˘È ÂÏ·È ‰Ï„‚ ‰¯Î Ì‰Ï ‰¯ÎÈ ) ) םיכלמ םיכלמ ו ב ו ב (- Ôȇ Ìȯ·Á Ìȯ·Á ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ‡Ï‡ ¯Ó‡a˘ ÈaÚÈÓ˘‰ ÍÏÂ˜Ï ÌÈ·È˘˜Ó Ìȯ·Á ÌÈa‚· ˙·˘Âȉ ÈaÚÈÓ˘‰ ÍÏÂ˜Ï ÌÈ·È˘˜Ó Ìȯ·Á ÌÈa‚· ˙·˘Âȉ ) ) ח םירישה ריש ח םירישה ריש ( ¯‡˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È È˜Â˘· ‰¯ÂÁÒ Â· ÔÈ˘ÂÚ Â˙‡ ÔȘÏÁÓ ¯Ó‡a˘ ÌÈaÚaÎ ÔÈ· ‰ˆÁÈ ÌÈaÚaÎ ÔÈ· ‰ˆÁÈ ) ) מ בויא מ בויא (- ¯Ó‡a˘ Ìȯ‚˙ ‡Ï‡ ÌÈaÚaÎ Ôȇ ·‰‡ ˜˘ÚÏ ‰Ó¯Ó ÈaÊ‡Ó Â„È· ÔÚaÎ ·‰‡ ˜˘ÚÏ ‰Ó¯Ó ÈaÊ‡Ó Â„È· ÔÚaÎ ) ) בי עשוה בי עשוה (- ˙ÈÚ· ȇ ‡Î‰Ó ‡Óȇ ı¯‡ È„·Îa ‰ÈaÚaÎ Ìȯ˘ ‰È¯ÁÂÒ ¯˘‡ ı¯‡ È„·Îa ‰ÈaÚaÎ Ìȯ˘ ‰È¯ÁÂÒ ¯˘‡ ) ) גכ והיעשי גכ והיעשי ( ‡ ‰·¯ ¯Ó‡Â ¯Ó ¯ È· ÔaÁÂÈ : ˜‰ „È˙Ú ˘Â„ · ͯ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 3

BavaBatra_75-76 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online