BavaBatra_77-78 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ú Ê- ¯ÓÈÓ‡ ¯Ó‡ : ‡˙Îω " ‰¯ÈÒÓ· ˙Âa˜a ˙ÂÈ˙‡ " È·¯Î- È˘‡ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡Ï : ‡¯·Ò ‡ ‡¯Ó‚ ?- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‡¯Ó‚- È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : ‡Â‰ ÈÓa ‡¯·Ò ‰aÈa ÈÏÈÓ ˙ÂÈ˙‡„ ÔÈa˜ÈÓ ‡Ï ÈÏÈÓ· ÈÏÈÓ x ‡Ï ?- ·¯ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡‰Â " ̉ ˙Â¯Ë˘ Èa˘- " ¯Ë˘‰ ˙‡ ÂÏ Â·˙ΠÈaÂÏÙÏ ‰„˘· ÂÎÊ " ¯Ë˘· ¯ÊÂÁ ‰„˘· ¯ÊÂÁ ÂaȇÂ- " Ú Ï Ó ˙a ¯Ë˘‰ ˙‡ ÂÏ Â·˙Î˙˘ " ‰„˘· ÔÈ· ¯Ë˘· ÔÈ· ¯ÊÂÁ "- ‡a‰ ·¯ ¯Ó‡ ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯Â " Ô‰ ˙Â¯Ë˘ ‰˘Ï˘- ȯ˙ Ô¯Ó‡„ ‡‰- ̈́ȇ ¯Ë˘‰ ˙‡ ·˙Π¯ÎÂÓ Ì„˜ ̇ 154 ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· [email protected] ÂaÈa˘˘ ‰˙‡Πרכומל רטש ןיבתוכ רכומל רטש ןיבתוכ ומע חקול ןיאש יפ לע ףא ומע חקול ןיאש יפ לע ףא Ú˜¯˜· ‰Ê ˜ÈÊÁ‰˘ ÔÂÈÎ ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó Ïη ¯Ë˘ ‰a˜a ÂaÈa˘˘ ‡È‰ ÂÊ תוירחא ןהל שיש םיסכנ םע ןינקנ תוירחא ןהל ןיאש םיסכנ תוירחא ןהל שיש םיסכנ םע ןינקנ תוירחא ןהל ןיאש םיסכנ הקזחו רטשו ףסכב הקזחו רטשו ףסכב c ‚‡ Èa‡˘ · ÔÈÙÈÏÁ· Èa˜Èa ‡Ï„ Ú·ËÓ ‡‰„ Èa˜Èa ‡Ú¯‡ ·‚‡Â ȇÊÂÁ È· ÈÊÂÊ ÈÙχ ¯Òȯ˙ ‰ÈÏ Â‰ ‡ÙÙ ·¯„ ‡‰ ÈÎ ·„ ‡ÙÈÒ‡ ·‚‡ ‡Á‡ ¯· χÂÓ˘ ·¯Ï ‰ÈωÈa ‰aÈa˜‡ ‰È˙È ‡˙‡ ÈÎ ˜Ùa ÍÂÂ˙ „Ú ‰ÈÙ‡Ï רכמ אל לבא רכמ אל לבא םידבעה תא אל םידבעה תא אל ןיפוצרמה תא אלו ןיפוצרמה תא אלו תא אלו תא אלו יקיתנאה יקיתנאה וכו וכו ' : ? ȘÈ˙a‡ È‡Ó ? c ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ : ‰Â‚·„ ‡˜ÒÈÚ ‡˙Èa˙Ó ןורקה תא רכמ תודרפה תא רכמ אל תודרפה תא רכמ ןורקה תא רכמ אל דמצה תא רכמ רקבה תא רכמ אל רקבה תא רכמ דמצה תא רכמ אל- רמוא הדוהי יבר : ןיעידומ םימדה דציכ ? ול רמא " זוז םיתאמב ךדמיצ יל רוכמ " זוז םיתאמב דמצה ןיאש עודי רבדה- םירמוא םימכחו : היאר םימדה ןיא ‡¯Ó‚- ¯· ‡ÙÈÏÁ˙ ·¯ Èa˙ ‰·‡ È·¯„ ‰ÈÓ˜ : ןורקה תא רכמ ןורקה תא רכמ תודרפה תא רכמ תודרפה תא רכמ- Ôa‡ ‡‰Â רכמ אל רכמ אל Ôa˙- ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ‰ÈÈÓÒȇ ?...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 3

BavaBatra_77-78 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online