BavaBatra_79-80 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ú Ë Ô·Ȅ „Ú Ô·Ȅ „Ú ‡Â‰ ͯ· ˘Â„˜‰ ¯Ó‡ " ÔÈ„ ‡·È˘ „Ú Ô˙Ó‰ " ÌÈ˘a ÌÈ˘a ÁÙa „Ú ÁÙa „Ú ÁÂÙÈa ‰Îȯˆ ‰aȇ˘ ˘‡ ‡·˙˘ „Ú „ÈÓ „Ú „ÈÓ „Ú ‡· ‡· Ô˙Ó˘a ·È‡„˙˘ „Ú ‰Ï ȯӇ " ÈÚ·„ È‡Ó „È·Ú„ „Ú " ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ : ‰¯Â˙ ȯ·„Ó ˘¯ÂÙ‰ ÏÎ Â˙Ï· ˘‡ ¯Ó‡a˘ È˙˙a È˙˙a ] ˙‡ ˙‡ [ [ ÌÏ·˙ ˘‡‰Â ‡ˆÈ ˘‡‰Ó ̉· ÈaÙ ÌÏ·˙ ˘‡‰Â ‡ˆÈ ˘‡‰Ó ̉· ÈaÙ ) ) וט לאקזחי וט לאקזחי ( Ô˙aÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ : ‰¯Â˙ ȯ·„Ó ÂÓˆÚ ˘¯ÂÙ‰ ÏÎ Ìa‰È‚· ÏÙÂa ¯Ó‡a˘ Ó ‰ÚÂ˙ Ì„‡ Ó ‰ÚÂ˙ Ì„‡ ÁÂaÈ Ìȇٯ ω˜· Ï΢‰ ͯ„ ÁÂaÈ Ìȇٯ ω˜· Ï΢‰ ͯ„ ) ) אכ ילשמ אכ ילשמ ( Ìa‰È‚ ‡Ï‡ Ìȇٯ Ôȇ ¯Ó‡a˘ ‰È‡Â¯˜ χ˘ ȘÓÚ· Ì˘ Ìȇٯ ÈÎ Ú„È ‡Ï ‰È‡Â¯˜ χ˘ ȘÓÚ· Ì˘ Ìȇٯ ÈÎ Ú„È ‡Ï ) ) ט ילשמ ט ילשמ ( הפשא רכמ הפשא רכמ וכו הלבז רכמ וכו הלבז רכמ ' Ì˙‰ Ôa˙ תיבה קדבל אלו חבזמל יוארה לכ תיבה קדבל אלו חבזמל יוארה לכ ל אלו תיבה קדבל ל אלו תיבה קדבל חבזמ חבזמ תיבה קדבל אלו חבזמל אל תיבה קדבל אלו חבזמל אל ןכותבש המבו ןהב ןילעומ ןכותבש המבו ןהב ןילעומ דציכ דציכ ?- םימ האלמ רוב שידקה םימ האלמ רוב שידקה לבז תואלמ תופשא לבז תואלמ תופשא םינוי אלמ ךבוש םינוי אלמ ךבוש םיבשע האלמ הדש םיבשע האלמ הדש וריפ יושנ ןליא וריפ יושנ ןליא ןכותבש המבו ןהב ןילעומ ןכותבש המבו ןהב ןילעומ- שידקה לבא שידקה לבא רוב רוב םימ אלמתנ ךכ רחאו םימ אלמתנ ךכ רחאו הפשא הפשא לבז האלמתנ ךכ רחאו לבז האלמתנ ךכ רחאו ךבוש ךבוש םינוי אלמתנ ךכ רחאו םינוי אלמתנ ךכ רחאו ןליא ןליא תוריפ אשנ ךכ רחאו תוריפ אשנ ךכ רחאו הדש הדש םיבשע האלמתנ ךכ רחאו םיבשע האלמתנ ךכ רחאו ןהב ןילעומ ןהב ןילעומ ןכותבש המב ןילעומ ןיאו ןכותבש המב ןילעומ ןיאו הדוהי יבר ירבד הדוהי יבר ירבד רמוא יסוי יבר רמוא יסוי יבר : ןליאה תאו הדשה תא שידקמה ןליאה תאו הדשה תא שידקמה ןילעומ ןילעומ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BavaBatra_79-80 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online