{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_81-83 - ~ www.maarava.co.il ~ ~ ~ ~ ~"~ ~ ^ W i ^...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰applelogoÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ù - ÌÈapplelogoÂχ ÈapplelogoË· - ÌÈapplelogoÂÓχ ÈËÂÏ· - ÌÈ‚ÂÓχ ‡˙ÈÒΠȯӇ„ ‡Îȇ - ÌÈapplelogoÂ¯Ú ÌÈapplelogoÂÓ¯Ú ÌÈ‚ÂÓχ - ÌÈapplelogoÂ¯Ú È¯Ú - ÌÈapplelogoÂÓ¯Ú È·Ï„ - ÌÈ‚ÂÓχ ‡˙ÈÒÎ ‡˙Èapplelogo˙Ó - וריבח הדש ךותב תונליא ינש הנוקה עקרק הנק אל הז ירה רמוא ריאמ יבר : עקרק הנק ולידגה הפשי אל הלועהו עזגה ןמ ולש םישרשה ןמו עקרקה לעב לש ותמ םאו עקרק ול ןיא - השלש הנק עקרק הנק ולידגה הפשי מו עזגה ןמ הלועהו ןישרשה ן ולש ותמ םאו ל שי עקרק ו ‡¯Ó‚ Ì˙‰ Ôapplelogo˙ וריבח לש ךותב תונליא ינש הנוקה וריבח לש ךותב תונליא ינש הנוקה ארוק וניאו איבמ רמוא ריאמ יבר : ארוקו איבמ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ χÂÓ˘ ¯Ó‡ : ˜Â˘‰ ÔÓ ˙¯ÈÙ Á˜ÂÏ· Û‡ ¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ ·ÈÈÁÓ È‡ÓÓ ? ‡¯È˙È ‰applelogo˘Ó Èapplelogo˙˜„Ó Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È„ ‰ÈÏ ‡applelogo˙ È„ÎÓ ‡¯Â˜Â ‡È·Ó„ ‡ËÈ˘Ù ‰applelogoÈÓ ÚÓ˘ ‡Ï‡ " ˜Â˘‰ ÔÓ ˙¯ÈÙ Á˜ÂÏ· Û‡ ¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ ·ÈÈÁÓ " W xmarkbld ·È˙Î ‡‰Â ͈¯‡Ó ‡È·˙ ¯˘‡ ) ) וכ םירבד וכ םירבד ( checkbld ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ ÈËÂÚÓÏ ‡Â‰‰ W xmarkbld ·È˙Î ‡‰Â Í˙Ó„‡ Í˙Ó„‡ ) גכ תומש ( checkbld È‚ ˙Ó„‡ ÈËÂÚÓÏ W xmarkbld ·È˙Ή ÈÏ ‰˙˙applelogo ¯˘‡ ÈÏ ‰˙˙applelogo ¯˘‡ checkbld ‰· Èapplelogo·Ê ÈÊÂÊ ÈÏ ˙·‰È„ W xmarkbld ‰·¯ ·È˙Ó : וריבח לש ךותב דחא ןליא הנוקה וריבח לש ךותב דחא ןליא הנוקה יבמ יבמ ארוק וניאו א ארוק וניאו א עקרק הנק אלש יפל עקרק הנק אלש יפל ריאמ יבר ירבד ריאמ יבר ירבד ‡˙·ÂÈ˙ ? - ¯ÊÚχ È·¯Ï ÌȘÈχ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : „Á‡ ÔÏȇ· ¯È‡Ó È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ˙ÂapplelogoÏȇ Èapplelogo˘· Ôapplelogo·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב 162 ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰applelogoÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· [email protected] ? - ¯ÊÚχ È·¯Ï ÌȘÈχ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : „ ‡ÓÚË È‡Ó ¯È‡Ó È·¯ „Á‡ ÔÏȇ· ˙ÂapplelogoÏȇ Èapplelogo˘· Ôapplelogo·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern