BavaBatra_81-83 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ù ‡- ÌÈaÂχ ÈaË·- ÌÈaÂÓχ ÈËÂÏ·- ÌÈ‚ÂÓχ ‡˙ÈÒΠȯӇ„ ‡Îȇ- ÌÈaÂ¯Ú ÌÈaÂÓ¯Ú ÌÈ‚ÂÓχ- ÌÈaÂ¯Ú È¯Ú- ÌÈaÂÓ¯Ú È·Ï„- ÌÈ‚ÂÓχ ‡˙ÈÒÎ ‡˙Èa˙Ó- וריבח הדש ךותב תונליא ינש הנוקה עקרק הנק אל הז ירה רמוא ריאמ יבר : עקרק הנק ולידגה הפשי אל הלועהו עזגה ןמ ולש םישרשה ןמו עקרקה לעב לש ותמ םאו עקרק ול ןיא- השלש הנק עקרק הנק ולידגה הפשי מו עזגה ןמ הלועהו ןישרשה ן ולש ותמ םאו ל שי עקרק ו ‡¯Ó‚ Ì˙‰ Ôa˙ וריבח לש ךותב תונליא ינש הנוקה וריבח לש ךותב תונליא ינש הנוקה ארוק וניאו איבמ ארוק וניאו איבמ רמוא ריאמ יבר רמוא ריאמ יבר : ארוקו איבמ ארוקו איבמ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ χÂÓ˘ ¯Ó‡ : ˜Â˘‰ ÔÓ ˙¯ÈÙ Á˜ÂÏ· Û‡ ¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ ·ÈÈÁÓ È‡ÓÓ ? ‡¯È˙È ‰a˘Ó Èa˙˜„Ó Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È„ ‰ÈÏ ‡a˙ È„ÎÓ ‡¯Â˜Â ‡È·Ó„ ‡ËÈ˘Ù ‰aÈÓ ÚÓ˘ ‡Ï‡ " ˜Â˘‰ ÔÓ ˙¯ÈÙ Á˜ÂÏ· Û‡ ¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ ·ÈÈÁÓ " W x ·È˙Î ‡‰Â ͈¯‡Ó ‡È·˙ ¯˘‡ ͈¯‡Ó ‡È·˙ ¯˘‡ ) ) וכ םירבד וכ םירבד ( c ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ ÈËÂÚÓÏ ‡Â‰‰ W x ·È˙Î ‡‰Â Í˙Ó„‡ Í˙Ó„‡ ) ) גכ תומש גכ תומש ( c È‚ ˙Ó„‡ ÈËÂÚÓÏ W x ·È˙Ή ÈÏ ‰˙˙a ¯˘‡ ÈÏ ‰˙˙a ¯˘‡ c ‰· Èa·Ê ÈÊÂÊ ÈÏ ˙·‰È„ W x ‰·¯ ·È˙Ó : וריבח לש ךותב דחא ןליא הנוקה וריבח לש ךותב דחא ןליא הנוקה יבמ יבמ ארוק וניאו א ארוק וניאו א עקרק הנק אלש יפל עקרק הנק אלש יפל ריאמ יבר ירבד ריאמ יבר ירבד ‡˙·ÂÈ˙ ?- ¯ÊÚχ È·¯Ï ÌȘÈχ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : „Á‡ ÔÏȇ· ¯È‡Ó È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ˙ÂaÏȇ Èa˘· Ôa·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ?  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב 162 ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· [email protected] ?- ¯ÊÚχ È·¯Ï ÌȘÈχ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ : „ ‡ÓÚË È‡Ó ¯È‡Ó È·¯ „Á‡ ÔÏȇ· ˙ÂaÏȇ Èa˘· Ôa·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ?...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 6

BavaBatra_81-83 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online