BavaBatra_84-85 - אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ù „ ‰a‡˙a ÈÓ ? Á˜ÂÏ Ï ¯ÎÂÓ ‡Ï · ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ Á˜Â ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ¯Ó‡„ " Ô˙Èa‡ ‡Ï ÂÏȇ Í· ˙¯„‰ ˙ÈˆÓ ‰Â‰ ‡Ï Í· ˙¯„‰ ˙ÈˆÓ Ô˙Èa‡„ ‡˙˘‰ ? " ‡aÂ˙ ‡a˙ תוער ואצמנו תופי תוער ואצמנו תופי חקול חקול וב רוזחל לוכי וב רוזחל לוכי ¯ÎÂÓ ‡ÏÂ- ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡Â : ˘ÓÁ· ˘˘ ‰Â˘ ÂÏ ¯ÎÓ ˘Ï˘ ÏÚ Â„ÓÚ ÂÏʉ ‰a‡˙a ÈÓ ? ¯ÎÂÓ Á˜ÂÏ ‡Ï · ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ ¯ÎÂÓ ‰ÈÏ ¯Ó‡„ " Ô˙Èa‡ ‡Ï ÂÏȇ Í· ˙¯„‰ ˙ÈˆÓ ‰Â‰ ‡Ï Í· ˙¯„‰ ˙ÈˆÓ ‡˙˘‰ ? " ‡aÂ˙ ‡a˙ תופי ואצמנו תוער תופי ואצמנו תוער וב רוזחל לוכי רכומ וב רוזחל לוכי רכומ Á˜ÂÏ ‡Ï x ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ È‡Ó ? ‡È‰ ÔÈ˙Èa˙Ó c ÔÈ˙Èa˙ÓÓ È‡ ‡aÈÓ‡ ‰Â‰ " ‡„ÒÁ ·¯„ ‡ÓÏ„ ‰ ÂˆÓ Â‰Èȯ˙ ‰· ȯ„ ÔÈ˙Èa˙Ó · ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ Á˜ÂÏ„ ÔaÈÚÂÓ˘‡Ï ‡˙‡ ‡‰ ‡aÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ„ " ΄ ÌÂ˘Ó ·È˙ ‰a˜‰ ¯Ó‡È Ú¯ Ú¯ ‰a˜‰ ¯Ó‡È Ú¯ Ú¯ ) ) כ ילשמ כ ילשמ ( " וכ הנבל תאצמנו תיתמחש וכ הנבל תאצמנו תיתמחש ' ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ : Èa˙˜„Ó הנבל הנבל ‰aÈÓ ÚÓ˘ " ‡È‰ È˙˜ÓÂÒ ‡˘Ó˘ ȇ‰ " ‡ÈaÙ ‡¯Ùˆ ‡˜ÓÒ ‡˜„ Ú„˙ ȇ‰Â ‡ÓÂÈ ‰ÈÏÂÎ ÔaÈÊÁ ‡˜ ‡Ï„ ȯ· ‡Ï„ ‡Â‰ Ôȯ‰a x È·È˙ÈÓ ¯ÂÚ‰ ÔÓ ˜ÂÓÚ Â‰‡¯Ó ¯ÂÚ‰ ÔÓ ˜ÂÓÚ Â‰‡¯Ó ) ) גי ארקיו גי ארקיו ( לצה ןמ הקומע המח הארמכ לצה ןמ הקומע המח הארמכ ‡Â‰ Ô·Ï Ì˙‰Â c ‰ÓÁ ‰‡¯ÓÎ ‡Ï ‰ÓÁ ‰‡¯ÓÎ- המח הארמכ המח הארמכ „ לצה ןמ הקומע לצה ןמ הקומע- ‰‡¯ÓÎ ‡Ï ‰ÓÁ Ì„‡ ‡Î‰Â Ô·Ï Ì˙‰ ÂÏȇ„ x ‡¯˜ÈÚÓ ÔÈ˙Ú„ ˜ÈÏÒ„ ȇÓÏ ‡ÈaÙ ‡¯Ùˆ ‡˜ÓÒ ‡˜ ‡‰ c- ‡¯Ùˆ· Ô„Ú Ô‚„ È„¯Â ȷ‡ ‡ÙÏÁ„- ‡ÈaÙ· ‡ÙÏÁ„ Ìa‰È‚„ ‡Á˙Ù‡ ‡ÎÙȇ ȯӇ„ ‡Îȇ ץמוח אצמנו ןיי ץמוח אצמנו ןיי ןהב רוזחל ןילוכי ןהינש ןהב רוזחל ןילוכי ןהינש ‡ÓÈÏ " ‡Ï ‡È‰ È·¯ ÔÈ˙Èa˙Ó Ôa·¯ " ‡Èa˙„ ץמוחו ןיי ץמוחו ןיי אוה דחא ןימ אוה דחא ןימ אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 4

BavaBatra_84-85 - אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online