BavaBatra_87 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· Ù Ê x ÚÓ˘ ‡˙- עופה תא רכושה עופה תא רכושה ןרוגל ומע תושעל ל ןרוגל ומע תושעל ל םויה םויה רנידב רנידב עלס הפי ןרוגלו עלס הפי ןרוגלו ונמיה תונהל רוסא ונמיה תונהל רוסא- המ ורכש םא לבא המ ורכש םא לבא םויל רנידב םוי םויל רנידב םוי עלס הפי ןרוגלו עלס הפי ןרוגלו רתומ רתומ Ò È‡Â ‡˜Ï „ Í˙Ú " " ÌÈ˘Ï˘· ¯ÂÎ ÚÏÒ· ‰‡Ò ÍÏ ¯ÎÂÓ Èa‡ " ‰a˜ Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ " ‰ ‡Î a ÈÓ ˜ÒÙ ˜ÒÙÈÓ ‡Ó˜ ‡Ó˜ ÂaÓȉ ˙Âa‰Ï ¯Â҇ םויל רנידמ םויל רנידמ עלס הפי ןרוגלו עלס הפי ןרוגלו רתומ רתומ ȇӇ ? ‡‰Â ¯‚‡ " ÈÏ ¯Ëa " ‡Â‰ c ‡·¯ ¯Ó‡ : ‡¯·Ò˙ ¯ÈÒ‡ ÈÓ ˙¯È΢· ÈÏÂÊÏÊ ? ‡ÙÈÒ ‡a˘ ȇÓ ‡˘È¯ ‡a˘ È‡Ó ?- ‡˘È¯ ‡˙˘‰Ó ‰È„‰· „È·Ú ‡˜ ‡Ï„ ¯‚‡ ÈÎ ÈÊÁÈÓ " ÈÏ ¯Ëa "- ‰È„‰· „È·Ú ‡˜„ ‡ÙÈÒ ‡˙˘‰Ó ¯‚‡ ÈÎ ÈÊÁÈÓ ‡Ï " ÈÏ ¯Ëa " היה םאו היה םאו אוהש לכ שלתו עקרקב רבוחמ אוהש לכ שלתו עקרקב רבוחמ הנק הנק ? ‰a˜ ‡Â‰˘ ÏÎ ˘Ï˙„ Ì¢Ó...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_87 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online