BavaBatra_90 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ אוה השוע לבא אוה השוע לבא האס האס בקרת בקרת בקרת יצחו בקרת יצחו בקו בקו בק יצחו בק יצחו עבורו עבורו ןמותו ןמותו ןמות יצחו ןמות יצחו אלכועו אלכועו אלכוע איה המכו אלכוע איה המכו ? עיברב השמחמ דחא עיברב השמחמ דחא השוע אוה חלה תדמבו השוע אוה חלה תדמבו ןיה ןיה ןיה יצחו ןיה יצחו ןיהה תישילשו ןיהה תישילשו ןיהה תיעיברו ןיהה תיעיברו גולו גולו גול יצחו גול יצחו תיעיברו תיעיברו תינימשו תינימשו בוטרוק והזו תינימשב הנומשמ דחאו בוטרוק והזו תינימשב הנומשמ דחאו x ÌÈÈ·˜ ÈÓa „È·ÚÏ W c È‡Ï È˙‡ ·˜¯˙· ÈÙÂÏÁ x ‡˙ÏÈ˙ È˘aȇ ÂÚË ‡Óχ ÈΉ ȇ בק בק „È·ÚÈÏ ‡Ï ÈÓa ·˜¯˙ ȈÁ· ÈÙÂÏÁÈ‡Ï È˙‡„ W c „È·Ú ‡Ï„ ‡ÓÚË ÂaÈȉ ÌÈÈ·˜ ‡Ï‡ ·˜¯˙ ȈÁ· ÈÙÂÏÁÈ‡Ï È˙‡„ W x ‡Ú·È¯ ˘Èaȇ ÈÚË ‡Óχ Ή ȇ È אלכועו ןמות יצח אלכועו ןמות יצח „È·ÚÈÏ ‡Ï c ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ : È˘aȇ ‰· ȇȘ· ˙Âa˘ ˙Â„Ó W x ןיהה תישילש ןיהה תישילש ןיהה תיעיבר ןיהה תיעיבר „È·ÚÈÏ ‡Ï c Ôa·¯ ‰· ¯ʂ ‡Ï ˘„˜Ó· ‰„ ÔÂÈÎ x ¯ÂÊ‚ÈÏ ÈÓa ˘„˜Ó· c ÌÈa‰Î Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ : ˙Â˙˘Ó ¯˙ÂÈ ˙„Ӊ ÏÚ ÔÈÙÈÒÂÓ Ôȇ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_90 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online