BavaBatra_93 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ¯ÎÂÓ ˙¯ÈÙ ˜¯Ù ˘ ˘È È ‡¯˙· ‡·· ·ˆ ‡˙Èa˙Ó ורבחל תוריפ רכומה וחמצ אלו ןערזו ןתשפ ערז וליפאו ןתוירחאב בייח וניא ר ןב ש ןועמ רמוא לאילמג ןב : ןילכאנ ןניאש הניג ינוערז ןתוירחאב בייח ‡¯Ó‚ ¯Ó˙ȇ È·ÁÏ ¯Â˘ ¯ÎÂÓ‰ ÔÁ‚a ‡ˆÓa ¯- ¯Ó‡ ·¯ : ˙ÂÚË Á˜Ó ‰Ê ȯ‰- ¯Ó‡ χÂӢ : ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ " ÍÏ ÂÈ˙¯ÎÓ ‰ËÈÁ˘Ï " W x ÈÊÁÈÏÂ- ‡˙ÒÎaÏ ÔÈ·Ê„ ‡¯·‚ ȇ ‡˙ÒÎaÏ- ‡È„¯Ï ȇ ‡È„¯Ï c ÔÈ·Ê„ ‡¯·‚· ÈΉÏ ÈÎ‰Ï W x ‰aÈa ÈÎȉ ÈÓ„ ÈÊÁÈÏ c ‡Îȯˆ ‡Ï ‡È„¯ ÈÓ„· ̘ ‡¯˘È· ¯˜Èȇ„ x ÈΉ ȇ ‰aÈÓ ‡˜Ùa ȇÓÏ ? c ‡Á¯ËÏ ‰aÈÓ ‡˜Ùa x ÈÓ„ ÈÎȉ ? ‰ÈaÈÓ ÈÓÂÏ˙˘È‡Ï ‡ÎÈÏ„ ȇ ‰ÈÊÂÊ· ‡¯Â˙ ·ÎÚÈÏ È˘aȇ ȯӇ„ " ÍÈ˙¢¯ È¯Ó ÔÓ Ú¯Ù‡ ȯ‡Ù " 184 ‰ ¯ÎÂÓ ˙¯ÈÙ ˜¯Ù ˘ ˘È È ‡¯˙· ‡·· [email protected] x ÈÓ„ ÈÎȉ ? ‰ÈaÈÓ ÈÓÂÏ˙˘È‡Ï ‡ÎÈÏ„ ȇ ‰ÈÊÂÊ· ‡¯Â˙ ·ÎÚÈÏ È˘aȇ ȯӇ„ " ÍÈ˙¢¯ È¯Ó ÔÓ Ú¯Ù‡ ȯ‡Ù " c ‡Îȯˆ ‡Ï ‰ÈaÈÓ ÈÓÂÏ˙˘È‡Ï ‡Îȇ„- ¯Ó‡ ·¯ " Á˜Ó ‰Ê ȯ‰ ˙ÂÚË ÔaÈÏʇ ‡·Â¯ ¯˙· Èa·Ê ‡È„¯Ï ‡·Â¯Â "- ÍÏ ¯Ó‡ χÂӢ " ÈÏʇ ÈÎ ‡·Â¯ ¯˙· Ôa ‡¯ÂÒȇ· ‡aÂÓÓ· ‡Ï " ) ÈÒ ˙¯ÈÙ ÔÈ¯Â˘ ¯Â˘ „·Ú ‰˘‡ ÔÓ ( x È·È˙ÈÓ : השרגתנ וא הנמלאתנש השאה השרגתנ וא הנמלאתנש השאה תרמוא איהו תרמוא איהו " יתאשינ הלותב יתאשינ הלותב " רמוא אוהו רמוא אוהו " ךיתאשנ הנמלא אלא יכ אל ךיתאשנ הנמלא אלא יכ אל " עורפ השארו אמוניהב האציש םידע שי םא עורפ השארו אמוניהב האציש םידע שי םא םיתאמ התבותכ םיתאמ התבותכ ÌÈ„Ú ‡Îȇ„ ‡ÓÚË ÌÈ„Ú ‡ÎÈÏ ‡‰ ‡Ï ȇӇ ? ÈÏ ‡Ó " ÌÈ˘a‰ ·Â¯ ¯Á‡ Íω ˙‡˘Èa ˙ÂÏÂ˙· ÌÈ˘a ·Â¯Â " W c ‡aÈ·¯ ¯Ó‡ : ¯ÓÈÓÏ ‡Îȇ„ ÌÂ˘Ó " ˙‡˘Èa ˙ÂÏÂ˙· ÌÈ˘a ·Â¯ ˙ÂaÓχ ËÂÚÈӠϘ ‰Ï ˘È ‰ÏÂ˙· ˙‡˘Èa‰ ÏΠϘ ‰Ï Ôȇ Ïȇ‰ ÂÊ ‡·Â¯ ‰Ï Ú¯˙ȇ " x Ϙ Ô‰Ï ˘È ˙ÂÏÂ˙· ˙‡˘Èa‰ ÏΠȇ ȉ È‡Ó ÌÈ„Ú ‡Îȇ ÈÎ ? Ϙ ‰Ï ˙ÈÏ„Ó Â‰aÈa ȯ˜˘ È„‰Ò W c ‡Ï‡ " Ϙ Ô‰Ï ˘È ˙ÂÏÂ˙· ˙‡˘Èa‰ ·Â¯ Ϙ ‰Ï Ôȇ Ïȇ‰ ÂÊÂ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 3

BavaBatra_93 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online