{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_94 - ,^ ~ www.maarava.co.il ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"~...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰applelogoÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· „ˆ xmarkbld ‡Ï ˙ȯ¯ÙÚ ? ‰·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‰‡ÙÒ¢ ‡ÈÈÁ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡‰Â " ¯·Á Ï˘ Âapplelogo¯‚Ó ¯Â¯ˆ ¯¯Â· ÔÈËÁ ÈÓ„ ÂÏ Ô˙Âapplelogo " checkbld - ˙Èapplelogo˘ ڷ¯ - ˙ȯ¯ÙÚ Ú·Â¯Ó ˙ÂÁÙ xmarkbld ˙ȯ¯ÙÚ ‡Ï ڷ¯ ? ‡Èapplelogo˙ ‡‰Â ורבחל תוריפ רכומה ורבחל תוריפ רכומה - ןיטח ןיטח אסל תינטק עבור וילע לבקמ אסל תינטק עבור וילע לבקמ ה - םירועש האסל תבושינ עבור וילע לבקמ - םישדע םישדע האסל תירורפע עבור וילע לבקמ האסל תירורפע עבור וילע לבקמ ÔȯÂÚ˘Ï ÌÈËÁÏ ÔÈ„‰ ‡Â‰ Â‡Ï È‡Ó ? checkbld ÌÈ˘„Ú Èapplelogo‡˘ Â‰Ï È¯˜Ú ¯˜ÚÈÓ„ xmarkbld ‡Ï‡ Â‰Ï È¯˜Ú ¯˜ÚÈÓ„ ÌÈ˘„Ú„ ‡ÓÚË ‡Ï È¯Ú˘Â ÈËÁ Ï·‡ ‰applelogoÈÓ Ë¢Ù˙ Ï·˜Ó ‡Ï ˙ȯ¯ÙÚ„ È¯Ú˘Â ÈËÁ checkbld ÌÏÂÚÏ ˙ȯ¯ÙÚ Ï·˜Ó È¯Ú˘Â ÈËÁ םישדע ¯ËˆÈ‡ ‰ÈÏ ‡ÎÈ ‡applelogoÈÓ‡ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ„ " Â‰Ï È¯˜Ú ¯˜ÚÈÓ„ ÔÂÈÎ Ï·˜Ï ÈÓapplelogo Ú·Â¯Ó ¯˙ÂÈ "
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_94 - ,^ ~ www.maarava.co.il ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"~...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online