BavaBatra_95 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ ‰ x ‡˙˘‰ ÈΉ ? Ì˙‰ " ÒÁ Ô‰ ¯È˙È Ô‰ ¯ " ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÓ- ·È˘Á ‡Ï ÚÈ·¯- ·È˘Á ÚÈ·¯Ó ¯˙È ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙· ÈÙÂ¯ËˆÈ‡Ï ‰ÈÏ ÈÊÁ„ ÔÂÈ΄ ‡˘Ùa ÈÙ‡· ‡˙·È˘Á ‡Ú¯‡ ‰Ï ‡È‰ ‡¯„‰Â c ÚÓ˘ ‡˙ האנואה האנואה- תותשמ תוחפ תותשמ תוחפ חקמ הנקנ חקמ הנקנ- תותשמ רתוי תותשמ רתוי חקמ לטב חקמ לטב- תותש תותש הנק הנק האנוא ריזחמו האנוא ריזחמו ȇӇ ? ˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ „Ú ¯„‰ÈÏ ‰aÈÓ ÚÓ˘ " ȯ„‰‡Ï ÈÚ·„ ÈÎȉ ÏÎ ¯„‰Ó ‰ÏÂÎ " x ‡˙˘‰ ÈΉ ? ‡¯˜ÈÚÓ Ì˙‰ " ‰Â˘· ‰Â˘ " ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÓ- ˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ ‰aÓ· ‰ÚÈ„È ‡Ï ÈÁÓ ˘Èaȇ Ï- ˙Â˙˘ ‰ÚÈ„È ˘Èaȇ ÏÈÁÓ ‡ÏÂ- ˙Â˙˘Ó ¯˙È Â‰ ˙ÂÚË Á˜Ó Á˜Ó ÏË·Â c ÚÓ˘ ‡˙ בקמה בקמה עטיל ורבחמ הדש ל עטיל ורבחמ הדש ל האמל תוירוב רשע וילע לבקמ הז ירה האמל תוירוב רשע וילע לבקמ הז ירה ןאכמ רתוי ןאכמ רתוי לכה תא וילע ןילגלגמ לכה תא וילע ןילגלגמ x Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡a‰ ·¯ ¯Ó‡ : Î Ô‡ÎÓ ¯˙È Ï ÈÓ„ ‰ÏÁ˙Ó ÚËÈÏ ‡·Î וכו ןיי לש ףתרמ וכו ןיי לש ףתרמ ' x ÈÓ„ ÈÎȉ ?...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 2

BavaBatra_95 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online