BavaBatra_95 - ^ ~ www.maarava.co.il ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ W ~ ~ ~...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰applelogoÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ xmarkbld ‡˙˘‰ ÈΉ ? Ì˙‰ " ÒÁ Ô‰ ¯È˙È Ô‰ ¯ " ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÓ - ·È˘Á ‡Ï ÚÈ·¯ - ·È˘Á ÚÈ·¯Ó ¯˙È ÔÈ·˜ ˙Ú˘˙· ÈÙÂ¯ËˆÈ‡Ï ‰ÈÏ ÈÊÁ„ ÔÂÈ΄ ‡˘Ùapplelogo ÈÙ‡· ‡˙·È˘Á ‡Ú¯‡ ‰Ï ‡È‰ ‡¯„‰Â checkbld ÚÓ˘ ‡˙ האנואה האנואה - תותשמ תוחפ תותשמ תוחפ חקמ הנקנ חקמ הנקנ - תותשמ רתוי תותשמ רתוי חקמ לטב חקמ לטב - תותש הנק האנוא ריזחמו האנוא ריזחמו ȇӇ ? ˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ „Ú ¯„‰ÈÏ ‰applelogoÈÓ ÚÓ˘ " ȯ„‰‡Ï ÈÚ·„ ÈÎȉ ÏÎ ¯„‰Ó ‰ÏÂÎ " xmarkbld ‡˙˘‰ ÈΉ ? ‡¯˜ÈÚÓ Ì˙‰ " ‰Â˘· ‰Â˘ " ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÈÓ - ˙Â˙˘Ó ˙ÂÁÙ ‰applelogoÓ· ‰ÚÈ„È ‡Ï ÈÁÓ ˘Èapplelogoȇ Ï - ˙Â˙˘ ‰ÚÈ„È ˘Èapplelogoȇ ÏÈÁÓ ‡Ï - ˙Â˙˘Ó ¯˙È Â‰ ˙ÂÚË Á˜Ó Á˜Ó ÏË·Â checkbld ÚÓ˘ ‡˙ בקמה בקמה עטיל ורבחמ הדש ל עטיל ורבחמ הדש ל האמל תוירוב רשע וילע לבקמ הז ירה האמל תוירוב רשע וילע לבקמ הז ירה ןאכמ רתוי ןאכמ רתוי לכה תא וילע ןילגלגמ xmarkbld Ú˘Â‰È ·¯„ ‰È¯· ‡applelogo‰ ·¯ ¯Ó‡ : Î Ô‡ÎÓ ¯˙È Ï ÈÓ„ ‰ÏÁ˙Ó ÚËÈÏ ‡·Î וכו ןיי לש ףתרמ וכו ןיי לש ףתרמ ' xmarkbld ÈÓ„ ÈÎȉ ?
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern