{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_96 - ^ ~ www.maarava.co.il ~ ~ W ~ ~"~ ^ W i ~ ~...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
א ָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰applelogoÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ  ‡applelogoÚ„È ‡˙Èapplelogo˙Ó ‡Èapplelogo˙„ ךלוהו המורת הילע שירפמ תויהל תיבחה תא קדובה תאצמנ ךכ רחאו תאצמנ ךכ רחאו ץמוח ץמוח - םוי השלש לכ םוי השלש לכ יאדו יאדו - ךליאו ןאכמ קפס ? ¯Ó‡˜ È‡Ó ? W checkbld ÔapplelogoÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ¯Ó‡˜ ÈΉ " - םימי השלש לכ םימי השלש לכ ÌÈapplelogo¢‡¯‰ אדו אדו י ÔÈÈ - ךליאו ןאכמ ךליאו ןאכמ קפס קפס " ? ‡ÓÚË È‡Ó ? checkbld ‡¯ÓÁ ¯˜Ú ȇÏÈÚÓ ¯˜Ú ‡Ï ‰ÈÓÈÚË È‡‰Â ¯ÓÂÏ ‡ˆÓ˙ ̇ " ¯˜Ú ‰ÈÓÈÚË„ ¯˙· " ‡¯ÓÁ ‰ÈÓÚË ‡ÏÁ ‡Áȯ ‰Â‰ ÏΠ‡¯ÓÁ ‰ÈÓÚË ‡ÏÁ ‰ÈÁȯ ‡¯ÓÁ W checkbld ¯Ó‡ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È·¯Â : " - םימי השלש לכ םימי השלש לכ ÌÈapplelogo¯Á‡‰ יאדו יאדו
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}