BavaBatra_96 - אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ  ‡aÚ„È ‡˙Èa˙Ó ‡Èa˙„ ךלוהו המורת הילע שירפמ תויהל תיבחה תא קדובה ךלוהו המורת הילע שירפמ תויהל תיבחה תא קדובה תאצמנ ךכ רחאו תאצמנ ךכ רחאו ץמוח ץמוח- םוי השלש לכ םוי השלש לכ יאדו יאדו- ךליאו ןאכמ ךליאו ןאכמ קפס קפס ? ¯Ó‡˜ È‡Ó ? W c ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : ¯Ó‡˜ ÈΉ "- םימי השלש לכ םימי השלש לכ ÌÈa¢‡¯‰ אדו אדו י ÔÈÈ - ךליאו ןאכמ ךליאו ןאכמ קפס קפס " ? ‡ÓÚË È‡Ó ? c ‡¯ÓÁ ¯˜Ú ȇÏÈÚÓ ¯˜Ú ‡Ï ‰ÈÓÈÚË È‡‰Â ¯ÓÂÏ ‡ˆÓ˙ ̇ " ¯˜Ú ‰ÈÓÈÚË„ ¯˙· " ‡¯ÓÁ ‰ÈÓÚË ‡ÏÁ ‡Áȯ ‰Â‰ ÏΠ‡¯ÓÁ ‰ÈÓÚË ‡ÏÁ ‰ÈÁȯ ‡¯ÓÁ W c ¯Ó‡ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È È·¯Â...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online