BavaBatra_97-98 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˆ Ê x È‚ÈÏÙ ÈÓ Â˙„Ó È„ÎÓ ¯˙ÂÈ·Â ? Ôa˙ ‡‰Â דמתמה דמתמה הדמב םימ ןתנו הדמב םימ ןתנו ידכ אצמו ידכ אצמו ותדמ ותדמ- רוטפ רוטפ- בייחמ הדוהי יברו בייחמ הדוהי יברו Â˙„Ó È„Î· ‡Ï‡ È‚ÈÏÙ ‡Ï ԇΠ„Ú È‚ÈÏÙ ‡Ï Â˙„Ó È„ÎÓ ¯˙ÂÈ· Ï·‡ c È‚ÈÏÙ Â˙„Ó È„ÎÓ ¯˙ÂÈ· ÂÏÈÙ‡„ ÔÈ„‰ ‡Â‰ Â˙„Ó È„Î· È‚ÏÙÈÓ ‡˜„ ȇ‰Â Â‰Ï ‰„Â‰È È·¯„ ÂÁÎ ÍÚÈ„ ? ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯Ó ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁa ·¯ ‰ÈaÈÓ ‡Ú· : ÔÈÈ ÌÚË Ô‰· ˘È˘ ÌÈ¯Ó˘ Â‰Ó ? c ‰ÈÏ ¯Ó‡ : ˙¯·Ò ÈÓ " ‡Â‰ ‡¯ÓÁ " ? ‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡‰ÂȘ Ôa·¯ Âa˙ םירמש םירמש- המורת לש המורת לש רוסא ינשו ןושאר רוסא ינשו ןושאר- רתומ ישילשו רתומ ישילשו- רמוא ריאמ יבר רמוא ריאמ יבר : םעט ןתונב ישילש ףא םעט ןתונב ישילש ףא- רשעמ לשו רשעמ לשו רוסא ןושאר רוסא ןושאר- רתומ ינש רתומ ינש- רמוא ריאמ יבר רמוא ריאמ יבר : םעט ןתונב ינש ףא םעט ןתונב ינש ףא- שדקה לשו שדקה לשו רוסא ישילש רוסא ישילש- רתומ יעיברו רתומ יעיברו- רמוא ריאמ יבר רמוא ריאמ יבר : םעט ןתונב יעיבר ףא םעט ןתונב יעיבר ףא x ȉaÈӯ שדקה לש שדקה לש רוסא םלועל רוסא םלועל רתומ םלועל רשעמ לשו רתומ םלועל רשעמ לשו ˘„˜‰‡ ˘„˜‰ ‡È˘˜ ¯˘ÚÓ‡ ¯˘ÚÓ ‡È˘˜ c- Ï ˘„˜‰‡ ˘„˜‰ ‡È˘˜ ‡ Û‚‰ ˙˘Â„˜· ԇΠÌÈÓ„ ˙˘Â„˜· Ô‡Î- ‡È˘˜ ‡Ï ÈÓa ¯˘ÚÓ‡ ¯˘ÚÓ È‡„ ¯˘ÚÓ· ԇΠȇӄ ¯˘ÚÓ· ԇΠ˜„ˆÂ‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ÌÂ˘Ó ÔaÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ : Ô¯ÂÒȇ ÔÈaÚÏ Â¯Ó‡˘ ͯ„Î Ô¯È˘Î‰ ÔÈaÚÏ Â¯Ó‡ ÍÎ ? " Ô¯È˘Î‰ " ȇӄ ?- ‡ÈÓ„ ȇ ȯ˘ÎÓ È¯Â˘Î‡- ‡¯ÓÁ„ ȇ ȯ˘ÎÓ È¯Â˘Î‡ W c ‡Îȯˆ ‡Ï ÌÈÓ˘‚ ÈÓ· „Ó˙˘ x ‡aÓÏ Â‰Ï Èӯ ÏȘ˘ ‡˜„ ÔÂÈΠ‰aÈ·˘Á‡ W c ‡Îȯˆ ‡Ï ÂÈÏ‡Ó „Ó˙a˘ x ‡Ó˜ ‡Ó˜ „È‚a ‡˜„ ÔÂÈΠ‰aÈ·˘Á‡ c ¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯ : ‰˙¢˘ ‰¯Ù· Ô¢‡¯ Ô¢‡¯ ·¯ ¯Ó‡ ‰È·ÂË ¯· ‡¯ËÂÊ ·¯ ¯Ó‡ : Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ÍÒaÈÏ È‡¯‰ ÔÈȉ ÏÚ ‡Ï‡ ÌÂȉ ˘Â„Ș ÌȯÓ‡ Ôȇ ? È‡Ó ÈËÂÚÓÏ ?...
View Full Document

This note was uploaded on 06/17/2010 for the course TEO 12432 taught by Professor Urieldos during the Spring '10 term at Hebrew University of Jerusalem.

Page1 / 4

BavaBatra_97-98 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online