{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BavaBatra_100 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview:  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת ימויה ףדה " ע דבלב www.maarava.co.il ‰ ‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ ‰aÈÙÒ ˜¯Ù ˘ÈÓÁ È ‡¯˙· ‡·· ˜ W c ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ : „ˆ‰ ÔÓ ÏÎ ‡È‰ ÔÂ˙Ï˜Ú Í¯„ ‰ÊÏ ‰˜ÂÁ¯Â ‰ÊÏ ‰·Â¯˜ x Â‰Ï ‡ÓÈÏ " È„È„ ÈÏ Â·‰Â Â΄Ȅ ÂϘ˘ " W c ÈaÓ ‡‰ ? ‡È‰ ¯ÊÚÈχ È·¯ ‡Èa˙„ רזעילא יבר םושמ רמוא הדוהי יבר רזעילא יבר םושמ רמוא הדוהי יבר : םמצעל ךרד וררבש םיבר םמצעל ךרד וררבש םיבר רב וררבש המ רב וררבש המ ור ור ? ¯ÊÚÈχ È·¯Ï ‰aÈa ÌÈaÏÊ‚ ÌÈ·¯ ? c ·¯ ¯Ó‡ Ï„È‚ ·¯ ¯Ó‡ : ‰„˘ ‰˙‡· ͯ„ Ô‰Ï ‰„·‡˘ Ô‚Πx ÈΉ ȇ ·¯ ¯Ó‡ ‡a‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ȇӇ " ¯ÊÚÈχ È·¯Î ‰Îω Ôȇ " ? c ‡‰ Èa˙Ó ‡Ï ‡‰ Èa˙Ó„ Ô‡Ó W c È‡Ó ‡ÓÚË ? ‰„Â‰È ·¯„ ÌÂ˘Ó ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ " ÌÈ·¯ · ˜ÈÊÁ‰˘ ¯ˆÓ ÂÏ˜Ï˜Ï ¯ÂÒ‡ " ? ¯ÊÚÈχ È·¯Â ‰ÈÏ Âa˜ ȇӷ ÌÈ·¯ ? c ‡ÎÂÏȉ· ‡Èa˙„ הבחרלו הכראל הב ךלה הבחרלו הכראל הב ךלה וכוליה םוקמ הנק וכוליה םוקמ הנק רזעילא יבר ירבד רזעילא יבר ירבד םירמוא םימכחו םירמוא םימכחו : קיזחיש דע םולכ ליעומ ךוליה ןיא קיזחיש דע םולכ ליעומ ךוליה ןיא ¯ÊÚχ È·¯ ¯Ó‡ : ¯ÊÚÈχ È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ? ·È˙΄ ‰aa˙‡ ÍÏ ÈÎ ‰·Á¯Ï ‰Î¯‡Ï ı¯‡· Íω˙‰ ̘...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BavaBatra_100 -  אָב ָרֲע ַמ דומילל שת...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online